W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Wersja strony w formacie XML

Data: 02 września 2021 r.

Nasz znak: GP.6733.27.2021.BK

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32/2021 z dnia 02.09.2021 r., znak: GP.6733.27.2021.BK, dla inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji technologicznej istniejącej kotłowni o kontener z kotłem olejowo – gazowym na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. 1– go Maja 27, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 259/85 (obr. 26).

Niniejsza decyzja została wydana po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Zduńska Wola w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków.

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. S. Złotnickiego 12, jednakże z zaleceniem kontaktu telefonicznego: 43 825 02 19 lub mailowego: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Ponadto na wniosek strony, organ niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie. Jeżeli decyzja nie będzie mogła być udostępniona stronie w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ powiadomi o tym stronę i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

POUCZENIE

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do sądu. Oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do złożenia środka zaskarżenia. Oświadczenie o zrzeczeniu się złożenia odwołania nie może zostać cofnięte.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. arch. Ryszard Wielowiejski

Dyrektor Biura Gospodarki Przestrzennej

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Urzędu
  2. strona BIP Urzędu

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane