W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1078 artykułów

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2021

Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032. Miasto chcąc wspierać mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Zduńska Wola o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w realizacji zadań związanych z utylizacją wyrobów azbestowych wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2021”. Miasto w ramach zadania wspomogło mieszkańców z 27 posesji w Zduńskiej Woli.

Zarządzenie nr 420/21

Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia lokalu w bloku przy ul. Jana Kilińskiego 37 m. 5 w Zduńskiej Woli oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji przy ul. Łaskiej 2 m. 22 w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 6 m. 1 w Zduńskiej Woli i przy ul. Łaskiej 6 m. 24 w Zduńskiej Woli do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej gazu ziemnego średniego ciśnienia Ø 125 PE na terenie położonym w Zduńskiej Woli w ul. Mostowej, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 28, 44/1 (obr. 3).

Wniosek w sprawie: ułożenia chodnika przy wejściu na teren Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w Zduńskiej Woli.
Wniosek w sprawie ułożenia chodnika przy wejściu na teren Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w Zduńskiej Woli.
Nr sprawy RM.0003.63.2021
Tożsamość radnego Milena Dutkiewicz

LISTA OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY PLACU KRAKOWSKIM 12 M. 2

LISTA OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY ULICY ŁASKIEJ 68 M. 2

LISTY OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY ULICY ŁASKIEJ 35 M. 1

LISTA OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY ULICY ŁASKIEJ 22 M. 1

Otwarty konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2022 r.”.

Sesja VI - 7 grudnia 2021 r.

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję VI sesję Zduńskowolskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola, ul. Łaska 38 – I piętro.

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawienia - ul. Piwna 13

Niniejsze obwieszczenie realizuje zarządzenie nr 406/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 listopada 2021 r. OBWIESZCZENIE W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działki stanowiącej własność Miasta Zduńska Wola i przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o...

Sesja XLII - 25 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XLII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 , w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie na: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Hiszpanii (Bilbao i Santander) w ramach projektu pn. "60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej"
Zamówienie na Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Hiszpanii (Bilbao i Santander) w ramach projektu pn. "60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Miasto Zduńska Wola
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.”

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.”

Stanowisko: Inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta
Stanowisko Inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta
Miejsce pracy Urząd Miasta Zduńska Wola
Termin składania ofert

Komunikat o przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 11.11.2021r. stwierdził przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego Zduńska Wola dla odbiorców wody w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej  po stronie numerów parzystych od numeru  204 do numeru 254 oraz po stronie  numerów nieparzystych od nr 229 do numeru 257 w zakresie wykonanych badań w związku z czym woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).