Informacja sektora publicznego to, zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola – bip.zdunskawola.pl,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola:

 • poinformowanie o źródle (np.: adresie strony www), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miasta Zduńska Wola,
 • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić informację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
 • podanie zakresu odpowiedzialności Miasta Zduńska Wola za udostępniane lub przekazywane informacje o treści: „Miasto Zduńska Wola nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.”,
 • poinformowanie o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek Urząd Miasta Zduńska Wola może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku.

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Zduńska Wola w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,
 • złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta,
 • przesłać na numer fax: (+48) 43 825 02 02,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl,
 • przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Zduńska Wola na platformie ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej winien zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miasta Zduńska Wola jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Miasta Zduńska Wola może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji. W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że: przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z  wycofaniem wniosku.

Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Miastem Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola nie zawarło umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.