Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola

[start]Marcel Jarosławski

tel. 43 825 02 85

e-mail: m.jaroslawski@zdunskawola.pl

[koniec]


ZARZĄDZENIE NR 363/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania
Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Marcela Jarosławskiego do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw
dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, zwanego dalej "Koordynatorem".
2. Powołuje się Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, zwany dalej
"Zespołem" w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu - Marcel Jarosławski;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Emilia Jaśkiewicz;
3) Członek Zespołu - Agnieszka Chojecka;
4) Członek Zespołu - Michalina Łagunionok;
5) Członek Zespołu - Piotr Borkiewicz;
6) Członek Zespołu - Łukasz Keller;
7) Członek Zespołu - Przemysław Holewski;
8) Członek Zespołu - Tomasz Suchański.

§ 2. 1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
2) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;
3) przedstawianie Prezydentowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;
4) sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
5) kierowanie pracami Zespołu.

2. Koordynator wykonuje zadania przy pomocy Zespołu.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Konrad PokoraZałączniki:

Zarządzenie nr 363-20.pdf