PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu  1 września 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.

 

Adres nieruchomości

ulica Lipowa nr 55

Kompleks II

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00025816/3

Obręb

Numer działki

Obręb nr 9

39/2, 40/3, 530/5

Pow. m2

9 428 m2

Opis nieruchomości

Teren niezabudowany, nieogrodzony bez urządzonych podejść, podjazdów, bez urządzonej zieleni. Działki tworzą zwartą nieruchomość, zwężającą się w kierunku południowym, o uśrednionych wymiarach 47 m na 200 m. Front nieruchomości od ul. Lipowej o szerokości ok. 14 m.

Grunt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Lipowej.

Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, miejskiej sieci wodociągowej (z ul. Lipowej) oraz do ogólnospławnej sieci kanalizacji sanitarnej (z ul. Lipowej na skrzyżowaniu z ul. Wychodnią – w odległości ok. 200 m). Podłączenie po uzyskaniu odpowiednich warunków technicznych od gestorów sieci.

W części północnej i środkowej teren porośnięty dziko rosnącą trawą, w części południowej – dziko rosnącymi krzewami.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola dla terenu położonego w rejonie ulic: Kanałowej, Stanisława Moniuszki i Lipowej, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola nr XXX/322/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. i posiada następujące przeznaczenie: 1P, dla którego określa się:

a) funkcję podstawową: produkcyjną;

b) funkcję dopuszczalną: składowo – magazynową;

c) przeznaczenie służące działaniom polegającym na […] realizacji nowych budynków o funkcji zgodnej z podstawową lub dopuszczającą z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami administracyjnymi i budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami, obiektami infrastruktury technicznej oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi oraz realizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn.

Warunki zabudowy:

1) adaptacja budynków zgodnie z rysunkiem planu;

2) rozbudowa nadbudowa, i przebudowa istniejących budynków oraz realizacja nowej zabudowy po spełnieniu warunków:

a) lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) wysokość: maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

c) maksymalna wysokość budynku do kalenicy wynosi 15 m,

d) dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci,

e) maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych 30o,

f) kierunek kalenicy – nie ustala się;

3) dopuszcza się realizację stacji transformatorowej SN/nn z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy;

4) zakaz lokalizacji piwnic;

5) zakaz lokalizacji ściany budynków bezpośrednio przy granicy działek budowlanych;

6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 30%;

8) obowiązek zachowania jednorodnej formy zabudowy w tym materiałów wykończeniowych i kolorystyki dla całej działki budowlanej;

9) zakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi publicznej z prefabrykowanych elementów betonowych;

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych na działce budowlanej w ilości minimum 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca pracy;

11) obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ oraz dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDD, 4KDD i 5KDD.

Pełna treść i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronie:

https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/497/1/50/obowiazujace-plany-miejscowe

Forma sprzedaży

własność

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu

12.01.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości obniżona o 32 % w stosunku do pierwszego przetargu

Wadium

418 200,00 zł w tym podatek VAT wg obecnie obowiązującej stawki

 

  

41 820,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu,
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 25.08.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu  25.08.2021 r.  pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) Zarządzającemu Strefą - Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości położonych na obszarze strefy. W związku z tym z nabywcą przedmiotowej nieruchomości wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nieskorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A. z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa własności. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl oraz w prasie ogólnokrajowej pod nazwą: www.przetargi-gctrader.pl i www.otoprzetargi.pl

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.Załączniki:

Ogłoszenie II przetarg - Lipowa 55 Kompleks II.pdf
Lipowa 55 Kompleks II - mapa poglądowa.pdf