PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 1 września 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.

Adres nieruchomości

ul. Jacka Malczewskiego nr 6

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00018345/8

Obręb

Numer działki

Obręb nr 12

60/5 i 63/5

Pow. m2

2364 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Ogrodzenie nieruchomości stanowi płot wykonany z metalowej siatki ogrodzeniowej na metalowych słupkach z metalową bramą wjazdową od ulicy Malczewskiego.

Nieruchomość posiada kształt prostokąta o uśrednionych wymiarach 57m na 41,47m.

Dojazd do działki drogami asfaltowymi z ulicy Jacka Malczewskiego lub z ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego mającą charakter lokalnej drogi wewnątrzosiedlowej, przeznaczonej        do bezpośredniej obsługi istniejącej i powstającej zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Grunt posiada bezpośredni dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej dostępnych na tym terenie, tj. dostęp do energii elektrycznej, dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia się do tych urządzeń od strony ul. Malczewskiego).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Plan ogólny zagospodarowania Miasta utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

Na przedmiotowy teren wydana jest decyzja o warunkach zabudowy nr 2/2021 znak: GP.6730.107.2020.KP z dnia 11 stycznia  2021 r. w której określony został rodzaj zabudowy.

Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania:

Funkcja projektowanego obiektu – budynek mieszkalny wielorodzinny.

Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. linie projektowanej zabudowy – przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji;

2.wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji  od 0,16 do 0,18;

3.udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu  inwestycji – minimum 25 %, dopuszcza się zastosowanie zielonych dachów lub zielonych tarasów;

4.wysokość budynku – maksymalnie budynek pięciokondygnacyjny;

5.szerokość elewacji frontowej nowej zabudowy: od 16,0 m do 35,0 m;

6. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu –                           od 12,0 m do 16,0 m;

7.geometria dachu projektowanego budynku:

-kąt nachylenia połaci dachowych- od 0o do 10o;

-układ połaci dachowych – dach płaski;,

-kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – nie ustala się;

- wysokość – od 12,0 m do 16,0 m.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ujęte w wydanych opiniach w sprawie warunków podłączenia od gestorów dotyczą:

- zaopatrzenia w wodę

- odprowadzania ścieków

- odprowadzania wód opadowych

- zaopatrzenia w energię elektryczną

- zasilenia w energię cieplną

- gospodarki  odpadami

- obsługi komunikacyjnej projektowanym zjazdem publicznym z drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego.

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

600 000,00 zł w tym podatek VAT wg obecnie obowiązującej stawki

 

60 000,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu,
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 25.08.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu  25.08.2021 r.  pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

UWAGA:

Pozostałe warunki przetargu, które zostaną również zastrzeżone w protokole z przetargu oraz w akcie notarialnym – umowie sprzedaży nieruchomości objętej przetargiem:

I. osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości objętej przetargiem zobowiązana będzie do:

  1. jej zabudowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  2. rozpoczęcia budowy w terminie 24 miesięcy i wybudowania budynku mieszkalnego do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży działki. Za rozpoczęcie budowy uważa się uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę a za zakończenie złożenie do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola dokumentu potwierdzającego złożenie do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
  3. w przypadku niezabudowania działki w terminie czterech lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nabywca zapłaci Miastu Zduńska Wola kwotę gwarancyjną w wysokości 100.000,00 zł. Co do obowiązku zapłaty powyższej kwoty nabywca działki podda się egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. z zastrzeżeniem, że Miasto Zduńska Wola uprawnione będzie do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie roku od upływu terminu zakończenia budowy w rozumieniu punktu 2.
  4. w przypadku zbycia działki przed jej zabudowaniem, zgodnie z powyższymi postanowieniami, zbywca działki nabytej na niniejszym przetargu zobowiązany zostanie do zapewnienia aby jej nabywca przystąpił po jego stronie do zobowiązań wynikających z opisanych powyżej warunków, pod rygorem zapłaty przez zbywcę kwoty gwarancyjnej na zasadach określonych w punkcie 3.

II. Miasto Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odkupu działki w terminie pięciu lat wraz z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny prawo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl oraz w prasie ogólnokrajowej pod nazwą: www.przetargi-gctrader.pl i www.otoprzetargi.pl

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

 Załączniki:

Ogłoszenie - przetarg - ul. Malczewskiego 6.pdf