PREZYDENT  MIASTA
Zduńska  Wola
zawiadamia, że w dniu 06 września 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola  ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.

Adres nieruchomości

ul. Stanisława Moniuszki nr 8

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00037961/1

Obręb

Numer działki

Obręb 9

470

Pow. m2

1081 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Ogrodzenie frontowe nieruchomości wykonane z metalowej siatki ogrodzeniowej na metalowych słupkach z metalową bramą wjazdową. Pozostała część ogrodzenia, wspólna z nieruchomościami przyległymi, wykonana z betonowych elementów prefabrykowanych. Stan techniczny ogrodzenia niski.

Na terenie znajduje się naniesienie w postaci budynku gospodarczego (drewnianej szopy, otynkowanej z jednej strony), które nie ma założonej kartoteki budynku i stanowi drewniane pomieszczenie gospodarcze nadające się jedynie do rozbiórki. W myśl ustawy Prawo budowlane naniesienie nie stanowi budynku.

Nieruchomość posiada kształt prostokąta ze skośnym frontem o uśrednionych wymiarach 16,6 m (front od ulicy Stanisława Moniuszki) na 65,12 m.

Dojazd do działki drogą asfaltową bezpośrednio z ulicy Stanisława Moniuszki (drogi miejskiej), przeznaczonej do bezpośredniej obsługi przyległej zabudowy przemysłowo– usługowej.

Grunt posiada bezpośredni dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej dostępnych na tym terenie, tj. dostęp do energii elektrycznej, dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia się do tych urządzeń od strony ul. Stanisława Moniuszki).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Plan ogólny zagospodarowania Miasta utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

Na przedmiotowy teren wydana jest decyzja o warunkach zabudowy nr 36/2013 znak: GP.6730.31.2013.JK z dnia 4 lipca 2013 r. w której określony został rodzaj zabudowy.

Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- zabudowa usługowa

Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania:

Funkcja projektowanego obiektu – budynek mieszkalno – usługowy (o nieuciążliwym charakterze usług).

Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. linie projektowanej zabudowy – przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji;

2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji maksymalnie 0,13;

3. udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu  inwestycji – minimum 20 %;

4. wysokość budynku – budynek dwukondygnacyjny, w tym poddasze użytkowe;

5. szerokość elewacji frontowej projektowanego obiektu- maksymalnie 10,0 m;

6. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki - nie ustala się;

7 .geometria dachu projektowanego budynku:

-kąt nachylenia połaci dachowych- od 5o do 45o;

-wysokość kalenicy – maksymalnie 8,0 m;

-układ połaci dachowych – dach wielospadowy;

- kierunek głównej kalenicy dachu – nie ustala się.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ujęte w wydanych opiniach w sprawie warunków podłączenia od gestorów dotyczą:

- zaopatrzenia w wodę,

- odprowadzania ścieków,

- odprowadzania wód opadowych,

- zaopatrzenia w energię elektryczną,

- zasilenia w energię cieplną,

- gospodarki  odpadami,

- dostęp do sieci telekomunikacji,

-obsługi komunikacyjnej istniejącym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej ul. Stanisława Moniuszki. Obowiązek wyznaczenia min. dwóch miejsc postojowych w granicach działki. Dopuszcza się realizację miejsca postojowego w formie zamkniętego garażu.

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

110 000,00 zł w tym podatek VAT wg obecnie obowiązującej stawki

 

11 000,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu,
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 30.08.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 30.08.2021 r.  pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone  w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni   od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych ora  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

 

 Załączniki:

Ogłoszenie - I przetarg - ul. Moniuszki nr 8.pdf
Mapa - ul. Moniuszki nr 8.pdf