Zduńska Wola, dnia 06 września 2021 roku

AB.6740.2.6.2021

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

[start]Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2021.735) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kaczej od ul. Grzybowej do ul. Prostej w Zduńskiej Woli na działkach:[koniec]

obręb 11, miasto Zduńska Wola, dz. 174, 173, 172, 171, 170, 27, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 160, 159, 158, 157, 155/7, 155/8, 155/9, 24/1, 26, 24/3
obręb 19, miasto Zduńska Wola, dz. 253/19, 246, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1, 254, 1, 244, 252/6, 253/7
obręb 4, gmina Zduńska Wola, dz. 1272/1, 1273/4, 1275/7, 1275/2, 1276/2
obręb 16, gmina Zduńska Wola, dz. 85/6, 88/1, 84/1

Oznaczenie działek powstałych wskutek podziału nieruchomości: