Zduńska Wola, dnia 06 września 2021 roku

AB.6740.2.6.2021

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

[start]Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2021.735) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kaczej od ul. Grzybowej do ul. Prostej w Zduńskiej Woli na działkach:[koniec]

obręb 11, miasto Zduńska Wola, dz. 174, 173, 172, 171, 170, 27, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 160, 159, 158, 157, 155/7, 155/8, 155/9, 24/1, 26, 24/3
obręb 19, miasto Zduńska Wola, dz. 253/19, 246, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1, 254, 1, 244, 252/6, 253/7
obręb 4, gmina Zduńska Wola, dz. 1272/1, 1273/4, 1275/7, 1275/2, 1276/2
obręb 16, gmina Zduńska Wola, dz. 85/6, 88/1, 84/1

Oznaczenie działek powstałych wskutek podziału nieruchomości: 

OBRĘB NR DZIAŁKI PRZED PODZIAŁEM NR DZIAŁKI PO PODZIALE (PAS DROGOWY) NR DZIAŁKI PO PODZIALE (dotychczasowy właściciel)
11 – Zduńska Wola 174 174/1 174/2
11 – Zduńska Wola 173 173/1 173/2
11 – Zduńska Wola 172 172/1 172/2
11 – Zduńska Wola 171 171/1 171/2
11 – Zduńska Wola 170 170/1 170/2
11 – Zduńska Wola 169 169/1 169/2
11 – Zduńska Wola 168 168/1 168/2
11 – Zduńska Wola 167 167/1 167/2
11 – Zduńska Wola 166 166/1 166/2
11 – Zduńska Wola 165 165/1 165/2
11 – Zduńska Wola 164 164/1 164/2
11 – Zduńska Wola 163 163/1 163/2
11 – Zduńska Wola 162 162/1 162/2
11 – Zduńska Wola 160 160/1 160/2
11 – Zduńska Wola 159 159/1 159/2
11 – Zduńska Wola 158 158/1 158/2
11 – Zduńska Wola 157 157/1 157/2
11 – Zduńska Wola 155/7 155/16 155/17
19 – Zduńska Wola 246 246/1 246/2
19 – Zduńska Wola 4/4 4/5 4/6
19 – Zduńska Wola 4/3 4/7 4/8
19 – Zduńska Wola 4/2 4/9 4/10
19 – Zduńska Wola 4/1 4/11 4/12
19 – Zduńska Wola 1 1/1 1/2
16 – gmina Zduńska Wola 85/6 85/10 85/11
16 – gmina Zduńska Wola 88/1 88/2 88/3
16 – gmina Zduńska Wola 84/1 84/3 84/2
4 – gmina Zduńska Wola 1272/1 1272/2 1272/3
4 – gmina Zduńska Wola 1273/4 1273/8 1273/9
4 – gmina Zduńska Wola 1275/7 1275/9 1275/10
4 – gmina Zduńska Wola 1275/2 1275/11 1275/12

 

Numery działek do czasowego ograniczenia w związku z rozbudową drogi: 

miasto Zduńska Wola, obr. 11: dz. 26, 24/1, 27, 24/3, 155/8
miasto Zduńska Wola, obr. 19: dz. 244, 253/7, 252/6
gmina Zduńska Wola, obr. 4: dz. 1276/2
gmina Zduńska Wola, obr. 16: dz. 88/1

Złożenie ewentualnych uwag w w/w sprawie można dokonać w terminie 7 dni od skutecznego dokonania zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Królewska nr 10, pokój nr 2a.  
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie, zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Powyższe zawiadomienie nie jest wezwaniem i stawiennictwo nie jest obowiązkowe.