Data: 09 września 2021 r.

Nasz znak: GP.6733.30.2021.BK

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. wpłynął wniosek [start]o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. na istniejącym obiekcie budowlanym na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza Sylli 1, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 228 (obr. 26).[koniec]

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Ryszard Wielowiejski
Dyrektor Biura Gospodarki Przestrzennej

Obwieszczenie zamieszczono:
1. tablica ogłoszeń Urzędu
2. strona BIP Urzędu