Data: 09 września 2021 r.

Nasz znak: GP.6733.29.2021.BK

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu na rowie D–2 na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Mostowej, w ramach działek o nr ewid. gruntów 7, 11/1, 14, 15/2, 28, 52, 53/3 (obr. 3) oraz 187/4, 432 (obr. 6).

Informuje się wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. S. Złotnickiego 12, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań, jednakże z zaleceniem kontaktu telefonicznego: 43 825 02 19 lub mailowego: urzad_miasta@zdunskawola.pl. W trakcie trwania postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. S. Złotnickiego 12.

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Ryszard Wielowiejski
Dyrektor Biura Gospodarki Przestrzennej

Obwieszczenie zamieszczono:
1. tablica ogłoszeń Urzędu
2. strona BIP Urzędu