Zduńska Wola, dnia 03 stycznia 2022 r.

Nasz znak: ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.1

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej w skrócie Kpa oraz na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zwaną dalej w skrócie ustawą ooś oraz § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku Inwestora tj. Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o., ul. Murarska 21,  98-220 Zduńska Wola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [start]dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach
o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7
w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”[koniec]

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy ooś  organami właściwymi do wydania opinii  i dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt  46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 10 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 3, 98-220 Zduńska Wola, budynek nr 5, pokój nr 501 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie o wszystkich decyzjach i czynnościach będzie informował strony postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku nr 1 Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Pouczenie

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Alina Kubiak

DYREKTOR BIURA

Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

 

Otrzymuje:

 1. Inwestor
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola.

 

Sprawę prowadzi: Agata Kowalska, tel. 43–825-02-37

                                    e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 3, tel.: 43 825 02 00, fax: 43 825 02 02 e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail urzad_miasta@zdunskawola.pl  bądź telefonicznie 43 825 02 00. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia w przypadkach wyrażenia zgody na udostępnienie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), tj. przez okres 10 lat.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  a)  dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  b)  sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  c)   ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
  Ponadto w przypadku przetwarzania danych  na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do:
  a)  usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  b)  wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. 
  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Załączniki:

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.1 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf