I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

II. W którym Biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Sprawy merytoryczne załatwia: 
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, południowe skrzydło budynku nr 2, parter, stanowisko na Kancelarii Urzędu Miasta lub budynek nr 3, parter, pok. 302 lub 304.
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl
Telefon kontaktowy: 43 825 02 85 lub 43 825 02 52.

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Wniosek o zapewnienie dostępności.

IV. Opłata:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

VI. Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miasta Zduńska Wola o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Urzędu, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wypełniony wniosek o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

VIII. Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa w pkt V.Załączniki: