Zduńska Wola, 16 września 2022 r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Na podstawie uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618), w związku z zarządzeniem nr 389/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, z inicjatywy Prezydenta Miasta Zduńska Wola, przeprowadza się konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

[start]Celem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat projektu „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.[koniec]

Konsultacje rozpoczynają się dnia 26 września 2022 r. i trwają do dnia 3 października 2022 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, określone w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812), prowadzące działalność na terenie Miasta Zduńska Wola.

Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków.

Formularz zgłaszania opinii i wniosków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Wypełnione formularze należy składać w ww. terminie poprzez:

1) umieszczenie w skrzynce ustawionej w kancelarii, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta;

2) umieszczenie w skrzynce ustawionej w holu wejściowym, w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta;

3) przesłanie drogą elektroniczną na adres: promocja@zdunskawola.pl.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Renata Cybor - inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta.

Konsultacje przeprowadzi Komisja w składzie:

1) Krystyna Bąk - przewodnicząca Komisji - dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta;

2) Katarzyna Chwiałkowska - zastępca przewodniczącej Komisji - dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych;

3) Renata Cybor - sekretarz Komisji - inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta;

4) Barbara Kozłowska - członek Komisji - inspektor w Biurze Infrastruktury Technicznej;

5) Alina Kubiak - członek Komisji - dyrektor Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska;

6) Michalina Łagunionok - członek Komisji - zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta;

7) Edyta Michalak - członek Komisji - dyrektor Biura Infrastruktury Technicznej;

8) Paweł Perdek - członek Komisji - dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli;

9) Tomasz Polkowski - członek Komisji - dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;

10) Lidia Reflandowska-Jagielska - członek Komisji - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od ich zakończenia poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

W załączeniu projekt „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.Załączniki:

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji - program OPP.pdf
Formularz zgłaszania opinii i wniosków.docx
Formularz zgłaszania opinii i wniosków.pdf