INFORMACJA
dla osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami
w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi".

W związku z Ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

informujemy, iż Urząd Miasta Zduńska Wola udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych w kontaktach z naszym Urzędem za pomocą następujących środków:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – urzad_miasta@zdunskawola.pl,

  • przesyłanie faksów na numer – (43) 825-02-02,

  • osobiste stawiennictwo w Urzędzie: adres Urząd Miasta Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12 – budynek Nr 2 (wejście z lewej strony budynku głównego - Biuro Obsługi Interesantów),

  • przesłanie wypełnionych dokumentów na adres Urzędu jak wyżej.

Ponad to Urząd Miasta Zduńska Wola zapewnia:

  • możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej,

  • osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną lub nadane faksem na podane powyżej adresy,

  • dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie elektronicznej znajdują się na stronie  "Załatwianie Spraw (Druki do pobrania)" oraz w formie papierowej na wniosek osoby uprawnionej.