W skład Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych wchodzi Dział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Do zadań i kompetencji Działu Zdrowia i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z pomocą społeczną, wsparciem rodziny, ochroną zdrowia, w tym ochroną zdrowia psychicznego, promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;

2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) opracowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i ich realizacja poprzez między innymi:

a) podpisywanie umów z realizatorami zadań wynikających z programów,

b) zlecanie zadań do realizacji w ramach organizowanego konkursu ofert, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym lub zlecanie ich do realizacji w trybach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych,

c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym,

d) rozliczanie udzielanych dotacji,

e) współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze problematyki uzależnień,

f) prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, w tym również współpraca z Młodzieżową Radą Miasta;

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

a) przyjmowanie interesantów, zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków,

b) weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno-merytorycznej wniosków,

c) niezwłoczne kierowanie przyjętych dokumentów do Kancelarii w celu ich rejestracji, za zwrotnym ich pobraniem,

d) wydawanie, cofanie, wygaszanie zezwoleń,

e) zapewnienie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń, według złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń;

5) realizowanie zadań w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, współdziałanie w tym zakresie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji i innymi instytucjami, w przypadku takiej potrzeby;

6) dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń wydawanych przez Biuro;

7) obsługa organizacyjno-administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;

8) wykonywanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi:

a) zawieranie porozumień z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

9) wykonywanie zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola w zakresie związanym między innymi z pomocą społeczną, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;

10) realizacja zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujących w szczególności:

a) opracowywanie, realizację i ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z mapy potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,

b) inicjowanie i podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych potrzeb zdrowotnych zmierzających do zapoznania mieszkańców Miasta z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;

11) współpraca z podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze ochrony i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej;

12) sprawowanie nadzoru i kontroli działań prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w ramach zadań nałożonych na Prezydenta i Radę w zakresie ustawy o działalności leczniczej, w tym współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanych zadań oraz spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki, jako podmiotu leczniczego, w granicach obowiązującego prawa;

13) sprawowanie nadzoru i kontroli dotyczącej udzielonych dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w zakresie zleconych do realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym i ustawy o działalności leczniczej, w tym rozliczanie przekazanych środków;

14) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegająca w szczególności na promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w tym współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego;

15) realizacja zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej;

16) sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych oraz prowadzoną działalnością merytoryczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań wynikających w szczególności z:

a) ustawy o pomocy społecznej,

b) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

c) ustawy o świadczeniach rodzinnych,

d) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

e) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

f) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

g) uchwały Rady dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta;

17) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań dotyczących inicjowania i organizowania działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie poprzez między innymi organizowanie prac społecznie użytecznych, realizowanie programów rządowych, programów finansowanych w ramach środków Unii Europejskiej oraz innych programów osłonowych ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

18) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w zakresie uzyskiwania informacji, w szczególności o stanie i strukturze bezrobocia w Mieście i Powiecie Zduńskowolskim, podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach zadań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające na obszarze Miasta;

19) realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym organizacja prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;

20) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:

a) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

b) sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi,

c) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli,

d) zawieranie porozumień w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta dzieciom zamieszkałym na terenie innej gminy i realizacja zadań z nich wynikających;

21) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań związanych ze wspieraniem rodzin prowadzonych w formie pracy z rodziną,

b) zlecanie do realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz dziecka i rodziny oraz nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań,

c) współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

e) kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

f) opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, gminnego programu wspierania rodziny;

22) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz realizacja świadczenia dobry start;

23) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny” oraz z Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”;

24) zawieranie umów i porozumień z wykonawcami zadań realizowanych przez Biuro, rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania;

25) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Biuro i realizowanych programów;

26) sporządzanie okresowych i rocznych informacji do sprawozdań z realizacji zadań wynikających z:

a) Programu wspierania rodziny,

b) Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

c) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola,

d) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

27) pełnienie funkcji koordynatora zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze, poprzez:

a) zapewnienie nadzoru, współpracy oraz wspomagania działalności jednostek pomocniczych w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych, w szczególności w obszarze upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej, a także propozycji wydatkowania środków finansowych na określone cele statutowe,

b) przygotowywanie projektu budżetu na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych na podstawie złożonych wniosków oraz zmian do budżetu w trakcie roku budżetowego, we współpracy z powiązanymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w weryfikacji i ustalaniu zbiorczego planu finansowego tychże jednostek,

c) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przedstawianych organom Miasta przez jednostki pomocnicze projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz realizacja działań w tym zakresie, w zależności od kompetencji merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,

d) inicjowanie i organizowanie spotkań z zarządem jednostek pomocniczych mających na celu zapewnienie przepływu informacji organizacyjno-administracyjnych oraz o ich działaniach statutowych, udzielanie wskazówek i instruktażu w wykonywaniu zadań statutowych w oparciu o obowiązujące normy prawa;

28) podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków na realizację zadań objętych kompetencjami Biura w ramach programów rządowych, samorządowych i pochodzących z Unii Europejskiej, w tym przy współpracy z Biurem, które realizuje zadania promocji Miasta oraz Biurem, które zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych;

29) podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych służących pobudzaniu aktywności, poprawie warunków ich funkcjonowania w społeczności;

30) sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

a) nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań przez Zduńskowolską Radę Seniorów,

b) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności oraz funkcjonowania Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Do zadań i kompetencji Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych poza sprawami wskazanymi powyżej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Radę i Prezydenta funkcji organu prowadzącego dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, zwanych dalej „Szkołami”, w tym:

a) ustalanie organizacji pracy Szkół,

b) prowadzenie wpisanych do rejestru Miasta Szkół oraz stwarzanie warunków do właściwego ich funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) prowadzenie spraw z zakresu kontroli i egzekucji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

d) prowadzenie akt osobowych kierowniczej kadry oświatowej oraz przygotowywanie dokumentów związanych lub wynikających z przebiegu zatrudnienia,

e) organizacja konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół oraz opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,

f) ustalanie oceny pracy dyrektorów Szkół,

g) przygotowywanie sieci publicznych przedszkoli oraz sieci szkół podstawowych wraz z granicami ich obwodów,

h) prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, zamieszczanie ewidencji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,

i) wydawanie zezwoleń na utworzenie szkół przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

j) zawieranie porozumień z gminami w zakresie organizacji zadań oświatowych,

k) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem z gminami kosztów wychowania przedszkolnego,

l) koordynowanie spraw związanych z analizowaniem osiągania przez nauczycieli wynagrodzeń w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

m) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

n) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli i inicjowanie wspólnie z dyrektorami Szkół kierunków doskonalenia zawodowego,

o) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nauczycielom Szkół wsparcia finansowego na pomoc zdrowotną,

p) prowadzenie spraw z zakresu organizowania dowozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli i Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli na pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

q) prowadzenie zbioru danych zgodnie z obowiązkami nałożonymi na samorząd ustawą o systemie informacji oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prawem,

r) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji i raportów o stanie oświaty dla potrzeb Prezydenta, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz związków zawodowych nauczycieli,

s) administrowanie Platformą Oświatową oraz programami dotyczącymi informacji szkolnych i sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej,

t) koordynowanie prac Szkół pod względem merytorycznym oraz finansowym,

u) prowadzenie ewidencji zgłoszeń wycieczek i imprez zagranicznych organizowanych przez Szkoły,

v) przygotowywanie dokumentów w sprawie nadania imion Szkołom i ustanawianiem sztandarów,

w) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją do Szkół,

x) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem medali i odznaczeń resortowych oraz państwowych, a także wnioskowanie o przyznanie nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,

y) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Prezydenta nad konkursami edukacyjnymi,

z) zakup nagród na konkursy edukacyjne w oparciu o procedury zamówień publicznych;

2) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przygotowania do wykonania określonej pracy, w tym prowadzenie spraw w zakresie udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej w związku z kształceniem młodocianych pracowników;

3) sprawowanie nadzoru nad stypendiami dla uczniów za osiągnięcia w nauce;

4) upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej idei samorządowej poprzez wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miasta, w szczególności:

a) nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miasta,

b) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta;

5) sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych Szkół;

6) współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie nadzoru nad szkołami;

7) analizowanie i przygotowanie w celu zatwierdzenia projektów organizacyjnych Szkół na dany rok szkolny przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości finansowych budżetu Miasta;

8) prowadzenie działań i przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz regulaminów udzielanych nagród;

9) przygotowywanie spraw związanych z przyznaniem nagród Prezydenta;

10) współpraca z dyrektorami Szkół w zakresie działań związanych z rozwojem i remontami bazy oświatowej;

11) naliczanie, przyznawanie oraz rozliczanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby fizyczne i prawne;

12) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do Szkół albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice;

13) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna”;

14) prowadzenie spraw dotyczących udzielania szkołom podstawowym i rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;

15) prowadzenie spraw dotyczących naliczania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

16) koordynacja działań w zakresie programów rządowych i innych programów oraz nadzór i prowadzenie spraw związanych z tymi programami;

17) realizacja zadań kontrolnych w zakresie działalności Szkół;

18) rozliczanie finansowe porozumień z gminami w zakresie realizacji zadań oświatowych;

19) występowanie z wnioskami o przyznanie środków z rezerwy oświatowej;

20) gospodarowanie finansami Szkół, w tym:

a) opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych Szkół,

b) sprawdzanie prawidłowości naliczeń dla Miasta subwencji oświatowej,

c) przygotowywanie rozdziału środków finansowych dla poszczególnych Szkół,

d) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Szkół,

e) nadzór nad realizacją budżetu Szkół,

f) wnioskowanie do Prezydenta i Skarbnika w zakresie zmian budżetu Szkół,

g) przyjmowanie i kontrola sprawozdań finansowych Szkół;

21) przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań oświatowych oraz projektów aktów prawnych – uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie realizacji zadań oświatowych;

22) współpraca i współdziałanie z organizacjami i związkami zawodowymi działającymi w zakresie oświaty i edukacji;

23) współpraca z dyrektorami Szkół w zakresie realizacji ich zadań statutowych;

24) wykonywanie zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;

25) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów sportowych dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;

26) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;

27) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta realizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;

28) sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planu finansowego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;

29) prowadzenie spraw w zakresie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych, w tym prowadzenie kontroli w zakresie uregulowanym przepisami prawa;

30) organizowanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie i stosownej uchwały Rady, przygotowywanie umów na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu, nadzorowanie przebiegu wykonywania powierzonych zadań oraz kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonych dotacji;

31) podejmowanie według właściwości merytorycznej działań w sferze zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizowanie i przeprowadzanie konkursów w zakresie zlecanych zadań gminy, przygotowywanie umów wraz z nadzorowaniem przebiegu wykonywania powierzonych zadań oraz kontrolą prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonych dotacji;

32) współdziałanie z administracją rządową, innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi w sprawach dotyczących rozwoju kultury fizycznej i turystyki, między innymi poprzez współdziałanie w zakresie organizacji turniejów, zawodów sportowych, spartakiad oraz innych imprez o podobnym charakterze;

33) tworzenie, aktualizacja i koordynacja realizacji strategii Miasta w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turystyki;

34) opracowywanie kalendarza wydarzeń sportowych we współpracy z Działem Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej, z innymi instytucjami, w tym jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi;

35) współpraca z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli, zgodnie z zawartym porozumieniem, w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012”, między innymi poprzez zatrudnianie animatora/ów sportu oraz zapewnianie niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania obiektu;

36) zatrudnianie animatora/ów sportu do wykonywania czynności na kompleksie sportowym „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Stefana Okrzei 5 w Zduńskiej Woli;

37) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Miasto programów rozwoju kultury fizycznej, w tym np. programu Lokalny Animator Sportu;

38) współpraca z Radą Sportu w Zduńskiej Woli, w tym obsługa organizacyjno-administracyjna jej posiedzeń.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ESiSS”.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ESiSS.ZPS”.

Katarzyna Chwiałkowska 

Dyrektor 
tel. 43 825-02-38 lub 43 825-02-00 wew. 238 
Budynek nr 4, I piętro, pok. 418 
e-mail: k.chwialkowska@zdunskawola.pl


Pracownicy Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych


Iwona Górna

Inspektor
tel. 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239
Budynek nr 4, I piętro, pok. 419
e-mail: i.gorna@zdunskawola.pl


Żaklina Kołodziejek

Inspektor
tel. 43 825-02-40 lub 43 825-02-00 wew. 240
Budynek nr 4, I piętro, pok. 419


Daniela Danielewska – Matusiak

Podinspektor
tel. 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239
Budynek nr 4, piętro I, pok. 419


Ewa Miller

Pomoc administracyjna
tel. 43 825-02-40 lub 43 825-02-00 wew. 240
Budynek nr 4, I piętro, pok. 419
e-mail: e.miller@zdunskawola.pl


Przemysław Holewski

Inspektor
tel. 43 825-02-32 lub 43 825-02-00 wew. 232
Budynek nr 4, Parter, pok. 405
e-mail: p.holewski@zdunskawola.pl


Katarzyna Bekalarczyk

Referent
tel. 43 825-02-32 lub 43 825-02-00 wew. 232
Budynek nr 4, Parter, pok. 405
e-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl


Pracownicy Działu Zdrowia i Polityki Społecznej


Aneta Antosiak

Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 43 825-02-60 lub 43 825-02-00 wew. 260
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
e-mail: a.antosiak@zdunskawola.pl


Grażyna Kujawska

Inspektor
tel. 43 825-02-61 lub 43 825-02-00 wew. 261
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
e-mail: g.kujawska@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m. in. poprzez:
  1. opracowywanie, podpisywanie i rozliczanie umów z realizatorami programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych oraz organizatorami zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, realizatorami różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
  2. zlecanie zadań do realizacji w ramach organizowanego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie lub zlecanie ich do realizacji w trybach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych,
  3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. przygotowywanie umów i rozliczanie udzielanych dotacji,
  5. współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze problematyki uzależnień, w tym z klubami abstynenckimi, placówkami służby zdrowia zajmującymi się terapią uzależnień;
 2. Ewidencja kwot wynagrodzeń i przepracowanych godzin w ramach zawartych umów, odpowiednio do zleconej pracy.
 3. Współdziałanie z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji działań profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 4. Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, skierowanymi do mieszkańców Miasta.
 5. Prowadzenie ewidencji wydatków ponoszonych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych.
 6. Przygotowywanie postępowań o udzielenie dotacji oraz postępowań dotyczących zamówień publicznych.
 7. Przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji przez zleceniobiorców zleconych zadań, sprawdzanie prawidłowości rozliczeń udzielonych dotacji oraz wykonania merytorycznego zawartych z podmiotami i osobami fizycznymi umów.
 8. Współpraca z MOPSCOS w ramach realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Marzena Nowińska

Podinspektor
tel. 43 825-02-62 lub 43 825-02-00 wew. 262
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
e-mail: m.nowinska@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, korzystaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
  • przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków,
  • weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno–merytorycznej składanych wniosków,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • zapewnienie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń według złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń;
  • dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z wydawanych zezwoleń.
 2. Sprawdzanie:
  • terminowości złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • terminowości i wysokości dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • formalnej poprawności dokumentów,
  • ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanej w oświadczeniu kwoty sprzedaży z przedstawionymi dokumentami.
 3. Prowadzenie całości spraw związanych z obsługą administracyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym obsługa kancelaryjna Komisji w zakresie m. in.:
  • przygotowywania postanowień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zaopiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie wyrażenia opinii co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z ustaleniami Rady Miasta Zduńska Wola,
  • prowadzenia rozmów z osobami zgłaszającymi osoby uzależnione w celu objęcia leczeniem odwykowym,
  • prowadzenia rozmów z osobami, które zostały zgłoszone na leczenie odwykowe,
  • przygotowywania i przekazywania wniosków wraz z dokumentacją osób uzależnionych do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli w sprawach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • kierowania spraw, zgodnie z ustaleniami Komisji, do odpowiednich instytucji, osób lub organów,
  • przygotowania pism w sprawie skierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie w odpowiednich placówkach odwykowych lub na badania do biegłych sądowych, ustalanie terminu badań, wysyłanie skierowań,
  • współpracy z placówkami ambulatoryjnego lecznictwa odwykowego.
 4. Sprawdzanie warunków usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zgodności z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałami Rady Miasta Zduńska Wola.
 5. Nadzór i kontrola nad działalnością SPZPOZ w Zduńskiej Woli, dla którego organem założycielskim jest Rada Miasta, w zakresie zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.
 6. Współpraca z podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze ochrony i promocji zdrowia wynikających z zapisów: ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i ustawy o działalności leczniczej.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obejmujących w szczególności:
  • opracowywanie oraz ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
  • inicjowanie i podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych potrzeb zdrowotnych zmierzających do zaznajomienia się mieszkańców Miasta z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.
 8. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

Katarzyna Hofman

Podinspektor
tel. 43 825-02-62 lub 43 825-02-00 wew. 262
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
e-mail: k.hofman@zdunskawola.pl


Dominika Parażka

Inspektor
tel. 43 825-02-62 lub 43 825-02-00 wew. 262
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w zakresie realizowanych zadań w obszarze pomocy społecznej, wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
  • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  • sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań realizowanych przez Miasto w obszarze polityki społecznej, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i z ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
  • współpraca z MOPSCOS w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań związanych ze wspieraniem rodzin, prowadzonej w formie pracy z rodziną,
  • zlecanie do realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz dziecka i rodziny oraz nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań,
  • współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
  • kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 4. Realizacja zadań związanych z organizacją prac społecznie użytecznych, współpraca w tym zakresie z MOPSCOS w Zduńskiej Woli oraz z PUP w Zduńskiej Woli.
 5. Wykonywanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi przygotowywanie porozumień z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Pełnienie funkcji koordynatora zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze, poprzez:
  • zapewnienie nadzoru, współpracy oraz wspomagania działalności jednostek pomocniczych Miasta w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych, w szczególności w obszarze upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej, a także propozycji wydatkowania środków finansowych na określone cele statutowe,
  • inicjowanie i organizowanie spotkań z zarządem jednostek pomocniczych mających na celu zapewnienie przepływu informacji organizacyjno–administracyjnych oraz o ich działaniach statutowych, udzielanie wskazówek i instruktażu w wykonywaniu zadań statutowych w oparciu o obowiązujące normy prawa,
  • podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków na realizację zadań objętych kompetencjami Biura w ramach programów rządowych, samorządowych i pochodzących z Unii Europejskiej, w tym przy współpracy z Biurem, które realizuje zadania promocji Miasta oraz Biurem, które zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
 7. Realizacja zadań wynikających z Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”, w tym m. in.:
  • przyjmowanie wniosków o przyznanie Miejskiej Karty Rodziny,
  • wydawanie Miejskiej Karty Rodziny.

Agnieszka Dylak - Szadkowska

Inspektor
tel. 43 825-02-65 lub 43 825-02-00 wew. 265
Budynek nr 2, parter
e-mail: a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Udzielanie informacji z zakresu świadczenia wychowawczego.
 2. Rejestracja i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie.
 3. Ustalanie i weryfikowanie uprawnień do świadczenia wychowawczego.
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego i dokumentacji w zakresie świadczenia wychowawczego.
 5. Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia wychowawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
 7. Sporządzanie informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym.
 8. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz innych organów.

Estera Michalska

Pomoc administracyjna
tel. 43 825-02-65 lub 43 825-02-00 wew. 265
Budynek nr 2, parter
e-mail: e.michalska@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Udzielanie informacji z zakresu świadczenia wychowawczego.
 2. Rejestracja i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie.
 3. Ustalanie i weryfikowanie uprawnień do świadczenia wychowawczego.
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego i dokumentacji w zakresie świadczenia wychowawczego.
 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia wychowawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców;
 7. Sporządzanie informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym.
 8. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz innych organów.

Aleksandra Adamczyk

Pomoc administracyjna
tel. 43 825-02-87 lub 43 825-02-00 wew. 287
Budynek nr 2, parter
e-mail: a.adamczyk@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. udzielanie informacji z zakresu świadczenia wychowawczego;
 2. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie;
 3. ustalanie i weryfikowanie uprawnień do świadczenia wychowawczego;
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego i dokumentacji w zakresie świadczenia wychowawczego;
 5. sporządzanie informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym;
 6. kompletowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz innych organów.

[start] [koniec]