W skład Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych wchodzi Dział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Do zadań i kompetencji Działu Zdrowia i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z pomocą społeczną, wsparciem rodziny, ochroną zdrowia, w tym ochroną zdrowia psychicznego, promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;

2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym w szczególności:

a) opracowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i ich realizacja poprzez między innymi:

᠆ przygotowywanie umów z realizatorami zadań wynikających z programów,
᠆ zlecanie zadań do realizacji w ramach konkursu ofert, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym lub zlecanie ich do realizacji w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
᠆ sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym,
᠆ rozliczanie udzielonych dotacji,
᠆ współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze problematyki uzależnień,

b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym między innymi:

᠆ przyjmowanie oraz weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; niezwłoczne kierowanie przyjętych dokumentów do Kancelarii w celu ich rejestracji, za zwrotnym ich pobraniem,
᠆ wydawanie, cofanie, wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
᠆ zapewnienie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń według złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń,

c) realizowanie zadań w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, współdziałanie w tym zakresie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji i innymi instytucjami, w przypadku takiej potrzeby,

d) dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia i wygaśnięcia uprawnień wynikających z wydanych zezwoleń,

e) obsługa organizacyjno-administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;

3) wykonywanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi:

a) przygotowywanie porozumień z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

4) wykonywanie zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola w zakresie związanym między innymi z pomocą społeczną, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;

5) realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujących w szczególności:

a) opracowywanie, realizację i ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z mapy potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,

b) inicjowanie i podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych potrzeb zdrowotnych zmierzających do zapoznania mieszkańców Miasta z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;

6) współpraca z podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze ochrony i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej;

7) sprawowanie nadzoru i kontroli działań prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w ramach zadań nałożonych na Prezydenta i Radę w zakresie ustawy o działalności leczniczej, w tym współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanych zadań oraz spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki, jako podmiotu leczniczego, w granicach obowiązującego prawa;

8) sprawowanie nadzoru i kontroli dotyczącej udzielonych dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w zakresie zleconych do realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym i ustawy o działalności leczniczej, w tym rozliczanie przekazanych środków;

9) realizowanie zadań gminy w obszarze ochrony zdrowia wynikających z zapisów ustawy o zdrowiu publicznym, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłaszania konkursów ofert i ich realizacja,

b) przygotowywanie projektów umów z realizatorami zadań wyłonionych w drodze konkursów ofert,

c) rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania,

d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji,

e) współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia;

10) realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających w szczególności na promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w tym współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego;

11) realizowanie zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej;

12) sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych oraz prowadzoną działalnością merytoryczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań;

13) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań dotyczących inicjowania i organizowania działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie poprzez między innymi organizowanie prac społecznie użytecznych, realizowanie programów rządowych, programów finansowanych w ramach środków Unii Europejskiej oraz innych programów osłonowych ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

14) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w zakresie uzyskiwania informacji, w szczególności o stanie i strukturze bezrobocia w Mieście i Powiecie Zduńskowolskim, podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach zadań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające na obszarze Miasta;

15) realizowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym organizacja prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;

16) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym między innymi:

a) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

b) sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie określonym w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

c) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli,

d) przygotowywanie porozumień w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta dzieciom zamieszkałym na terenie innej gminy i realizacja zadań z nich wynikających;

17) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań związanych ze wspieraniem rodzin prowadzonych w formie pracy z rodziną,

b) zlecanie do realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz dziecka i rodziny oraz nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań,

c) współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

e) kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

f) opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, gminnego programu wspierania rodziny;

18) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz realizacja świadczenia dobry start;

19) realizowanie zadań w zakresie polityki prorodzinnej;

20) przygotowywanie umów i porozumień z wykonawcami zadań realizowanych przez Dział, rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania;

21) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Dział i realizowanych programów;

22) sporządzanie informacji do sprawozdań z realizacji zadań wynikających z gminnych i powiatowych programów;

23) pełnienie funkcji koordynatora zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze, poprzez:

a) zapewnienie nadzoru, współpracy oraz wspomagania działalności jednostek pomocniczych w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych, w szczególności w obszarze upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej, a także propozycji wydatkowania środków finansowych na określone cele statutowe,

b) przygotowywanie projektu budżetu na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych na podstawie złożonych wniosków oraz zmian do budżetu w trakcie roku budżetowego, we współpracy z powiązanymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w weryfikacji i ustalaniu zbiorczego planu finansowego tychże jednostek,

c) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przedstawianych organom Miasta przez jednostki pomocnicze projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz realizacja działań w tym zakresie, w zależności od kompetencji merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,

d) inicjowanie i organizowanie spotkań z zarządem jednostek pomocniczych mających na celu zapewnienie przepływu informacji organizacyjno-administracyjnych oraz o ich działaniach statutowych, udzielanie wskazówek i instruktażu w wykonywaniu zadań statutowych w oparciu o obowiązujące normy prawa;

24) podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków na realizację zadań objętych kompetencjami Działu w ramach programów rządowych, samorządowych i pochodzących z Unii Europejskiej, w tym przy współpracy z Biurem, które realizuje zadania promocji Miasta oraz Biurem, które zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych;

25) podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych służących pobudzaniu aktywności oraz poprawie warunków ich funkcjonowania w społeczności;

26) sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

a) nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań przez Zduńskowolską Radę Seniorów,

b) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności oraz funkcjonowania Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Do zadań i kompetencji Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych poza sprawami wskazanymi powyżej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Radę i Prezydenta funkcji organu prowadzącego dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:

a) przygotowywanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych wraz z granicami ich obwodów,

b) stwarzanie warunków do właściwego funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

c) przygotowywanie dokumentów w sprawie nadania imion publicznym przedszkolom i szkołom podstawowym i ustanawiania sztandarów szkół podstawowych,

d) ustalanie organizacji pracy publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym analizowanie i przygotowanie w celu zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na dany rok szkolny przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości finansowych Miasta,

e) realizacja zadań kontrolnych w zakresie działalności publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

f) koordynowanie prac publicznych przedszkoli i szkół podstawowych pod względem merytorycznym oraz finansowym,

g) sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:

᠆ weryfikowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych i opracowywanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
᠆ sprawdzanie prawidłowości naliczeń dla Miasta subwencji oświatowej,
᠆ opracowywanie układu wykonawczego budżetów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
᠆ nadzór nad realizacją budżetów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
᠆ wnioskowanie do Prezydenta i Skarbnika w zakresie zmian budżetów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
᠆ przyjmowanie i kontrola sprawozdań budżetowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

h) przyjmowanie i kontrola sprawozdań finansowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

i) występowanie z wnioskami o przyznanie środków z rezerwy oświatowej dla szkół podstawowych,

j) prowadzenie spraw dotyczących naliczania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

k) organizacja konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,

l) prowadzenie akt osobowych kierowniczej kadry oświatowej oraz przygotowywanie dokumentów związanych lub wynikających z przebiegu zatrudnienia,

m) współpraca z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie realizacji ich zadań statutowych,

n) współpraca z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie działań związanych z rozwojem i remontami bazy oświatowej,

o) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

p) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

q) prowadzenie działań w celu przygotowywania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz regulaminów udzielanych nagród,

r) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

s) koordynowanie zatrudniania nauczycieli na podstawie przeniesień służbowych nauczycieli oraz przenoszenia ich do innych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

t) koordynowanie spraw związanych z analizowaniem osiągania przez nauczycieli wynagrodzeń w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

u) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli i inicjowanie wspólnie z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych kierunków doskonalenia zawodowego,

v) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nauczycielom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych pomocy zdrowotnej,

w) weryfikowanie i ustalanie stawek żywieniowych dla uczniów i nauczycieli w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych,

x) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem medali i odznaczeń resortowych oraz państwowych, a także wnioskowanie o przyznanie nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,

y) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta dla nauczycieli,

z) sprawowanie nadzoru nad stypendiami dla uczniów za wyniki w nauce,

za) prowadzenie spraw z zakresu kontroli i egzekucji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

zb) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej lub transportem prywatnym (samochodem), jeżeli dowóz zapewniają rodzice,

zc) prowadzenie zbioru danych zgodnie z obowiązkami nałożonymi na samorząd ustawą o systemie informacji oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prawem,

zd) prowadzenie ewidencji zgłoszeń wycieczek i imprez zagranicznych organizowanych przez publiczne przedszkola i szkoły podstawowe;

2) prowadzenie spraw z zakresu organizowania dowozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli i Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli na pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utworzenie niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

4) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego utworzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

5) naliczanie, przyznawanie oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

6) przygotowywanie porozumień z gminami w zakresie realizacji zadań oświatowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z zawartych porozumień;

7) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem z gminami kosztów wychowania przedszkolnego;

8) administrowanie Platformą Oświatową oraz programami dotyczącymi informacji szkolnych i sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej;

9) zarządzanie aplikacjami oświatowymi udostępnionymi w ramach projektu „e-Urząd”;

10) udzielanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej dla dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

11) wprowadzanie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych;

12) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

13) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji i raportów o stanie oświaty dla potrzeb Rady, Prezydenta, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz związków zawodowych nauczycieli;

14) zakup nagród na konkursy edukacyjne w oparciu o procedury zamówień publicznych;

15) upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej idei samorządowej poprzez wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miasta, w szczególności:

a) nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miasta,

b) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie działalności oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta;

16) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna”;

17) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych;

18) koordynacja działań w zakresie programów rządowych i innych programów oraz nadzór i prowadzenie spraw związanych z tymi programami;

19) współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie nadzoru nad szkołami oraz współpraca i współdziałanie z organizacjami i związkami zawodowymi działającymi w zakresie edukacji;

20) wykonywanie zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;

21) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów sportowych dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;

22) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;

23) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta realizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;

24) sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planu finansowego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;

25) prowadzenie spraw w zakresie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych, w tym prowadzenie kontroli w zakresie uregulowanym przepisami prawa;

26) organizowanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie i stosownej uchwały Rady, przygotowywanie umów na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu, nadzorowanie przebiegu wykonywania powierzonych zadań oraz kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonych dotacji;

27) podejmowanie według właściwości merytorycznej działań w sferze zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizowanie i przeprowadzanie konkursów w zakresie zlecanych zadań gminy, przygotowywanie umów wraz z nadzorowaniem przebiegu wykonywania powierzonych zadań oraz kontrolą prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonych dotacji;

28) współdziałanie z administracją rządową, innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi w sprawach dotyczących rozwoju kultury fizycznej i turystyki, między innymi poprzez współdziałanie w zakresie organizacji turniejów, zawodów sportowych, spartakiad oraz innych imprez o podobnym charakterze;

29) tworzenie, aktualizacja i koordynacja realizacji strategii Miasta w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turystyki;

30) opracowywanie kalendarza wydarzeń sportowych we współpracy z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta, z innymi instytucjami, w tym jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi;

31) uchylony;

32) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Miasto programów rozwoju kultury fizycznej;

33) współpraca z Radą Sportu w Zduńskiej Woli, w tym obsługa organizacyjno-administracyjna jej posiedzeń.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ESiSS”.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ESiSS.ZPS”.

Katarzyna Chwiałkowska 

Dyrektor 
Budynek nr 4, pok. 418 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-38 lub 43 825-02-00 wew. 238 
Adres e-mail: k.chwialkowska@zdunskawola.pl


Przemysław Holewski

Zastępca Dyrektora
Budynek nr 4, pok. 410
Telefon kontaktowy: 43 825-02-09 lub 43 825-02-00 wew. 209
Adres e-mail: p.holewski@zdunskawola.pl


Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych


Żaklina Kołodziejek

Główny Specjalista
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-40 lub 43 825-02-00 wew. 240
Adres e-mail: z.kolodziejek@zdunskawola.pl


Agnieszka Dylak - Szadkowska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-87 lub 43 825-02-00 wew. 287
Adres e-mail: a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl


Katarzyna Bekalarczyk

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 405
Telefon kontaktowy: 43 825-02-32 lub 43 825-02-00 wew. 232
Adres e-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl


Paulina Krystkiewicz

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239
Adres e-mail: p.krystkiewicz@zdunskawola.pl


Kinga Borkiewicz

Referent
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239
Adres e-mail: k.borkiewicz@zdunskawola.pl


Dział Zdrowia i Polityki Społecznej


Katarzyna Balzam

Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, pok. 410
Telefon kontaktowy: 43 825-02-60 lub 43 825-02-00 wew. 260
Adres e-mail: k.balzam@zdunskawola.pl


Marzena Nowińska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 412
Telefon kontaktowy: 43 825-02-62 lub 43 825-02-00 wew. 262
Adres e-mail: m.nowinska@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

1)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym między innymi:

a)  przyjmowanie oraz weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; niezwłoczne kierowanie przyjętych dokumentów do Kancelarii w celu ich rejestracji, za zwrotnym ich pobraniem,
b)  wydawanie, cofanie, wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c)  zapewnienie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń według złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń,
d)  realizowanie zadań w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, współdziałanie w tym zakresie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji i innymi instytucjami, w przypadku takiej potrzeby,
e)  dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia i wygaśnięcia uprawnień wynikających z wydanych zezwoleń;

2)  obsługa organizacyjno-administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;
3)  realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujących w szczególności:

a)  opracowywanie, realizację i ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z mapy potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
b)  inicjowanie i podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych potrzeb zdrowotnych zmierzających do zapoznania mieszkańców Miasta z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;

4)  współpraca z podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze ochrony i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej;
5)  sprawowanie nadzoru i kontroli działań prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w ramach zadań nałożonych na Prezydenta i Radę w zakresie ustawy o działalności leczniczej, w tym współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanych zadań oraz spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki, jako podmiotu leczniczego, w granicach obowiązującego prawa;
6)  sprawowanie nadzoru i kontroli dotyczącej udzielonych dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w zakresie zleconych do realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym i ustawy o działalności leczniczej, w tym rozliczanie przekazanych środków;
7)  realizowanie zadań gminy w obszarze ochrony zdrowia wynikających z zapisów ustawy o zdrowiu publicznym, w tym w szczególności:

a)  przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłaszania konkursów ofert i ich realizacja,
b)  przygotowywanie projektów umów z realizatorami zadań wyłonionych w drodze konkursów ofert,
c)  rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania,
d)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji,
e)  współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia;

8)  realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających w szczególności na promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w tym współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego;
9)  pełnienie funkcji koordynatora zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze, poprzez:

a)  zapewnienie nadzoru, współpracy oraz wspomagania działalności jednostek pomocniczych w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych, w szczególności w obszarze upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej, a także propozycji wydatkowania środków finansowych na określone cele statutowe,
b)  przygotowywanie projektu budżetu na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych na podstawie złożonych wniosków oraz zmian do budżetu w trakcie roku budżetowego, we współpracy z powiązanymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w weryfikacji i ustalaniu zbiorczego planu finansowego tychże jednostek,
c)  współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie przedstawianych organom Miasta przez jednostki pomocnicze projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz realizacja działań w tym zakresie, w zależności od kompetencji merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,
d)  inicjowanie i organizowanie spotkań z zarządem jednostek pomocniczych mających na celu zapewnienie przepływu informacji organizacyjno-administracyjnych oraz o ich działaniach statutowych, udzielanie wskazówek i instruktażu w wykonywaniu zadań statutowych w oparciu o obowiązujące normy prawa.


Dominika Parażka

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 412
Telefon kontaktowy: 43 825-38-76 lub 43 825-02-00 wew. 876
Adres e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

1) realizacja zadań publicznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym w szczególności:

a)  przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłaszania otwartych konkursów ofert,
b)  prowadzenie postępowania w przedmiocie konkursu ofert,
c)  przygotowywanie projektów umów na zlecanie zadań do realizacji,  
d)  rozliczanie udzielanych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania,
e)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji,
f)  prowadzenie postępowań w trybach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań do realizacji; 

2)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym między innymi:

a)  prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
b)  sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie określonym w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
c)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli,
d)  przygotowywanie porozumień z innymi gminami w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta dzieciom zamieszkałym na terenie innej gminy i realizacja zadań z nich wynikających;

3)  realizowanie zadań w zakresie polityki prorodzinnej;
4)  podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków na realizację zadań objętych kompetencjami Działu w ramach programów rządowych, samorządowych i pochodzących z Unii Europejskiej, w tym przy współpracy z Biurem, które realizuje zadania promocji Miasta oraz Biurem, które zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
5)  podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych służących pobudzaniu aktywności oraz poprawie warunków ich funkcjonowania w społeczności;
6)  sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

a)  nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań przez Zduńskowolską Radę Seniorów,
b)  współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności oraz funkcjonowania Zduńskowolskiej Rady Seniorów;

7)  współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań dotyczących inicjowania i organizowania działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie poprzez między innymi organizowanie prac społecznie użytecznych, realizowanie programów rządowych, programów finansowanych w ramach środków Unii Europejskiej oraz innych programów osłonowych ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
8)  realizowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym organizacja prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;
9)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w zakresie uzyskiwania informacji, w szczególności o stanie i strukturze bezrobocia w Mieście i Powiecie Zduńskowolskim, podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach zadań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające na obszarze Miasta.


Magdalena Zając

Pomoc administracyjna
Budynek nr 4, pok. 412 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-61 lub 43 825-02-00 wew. 261
Adres e-mail: m.zajac@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

1) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym między innymi:

a) przygotowywanie umów z realizatorami zadań wynikających z programów,
b) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłaszania konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym,
c) prowadzenie postępowań w trybach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań do realizacji,
d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym,
e) rozliczanie udzielonych dotacji,
f) współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze problematyki uzależnień,
g) współdziałanie z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji działań profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
h) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom   i przemocy, skierowanymi do mieszkańców Miasta,
i) prowadzenie ewidencji wydatków ponoszonych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych,
j) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

2) wykonywanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi:

a) przygotowywanie porozumień z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) wykonywanie zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola w zakresie związanym z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań związanych ze wspieraniem rodzin prowadzonych w formie pracy z rodziną,
b) zlecanie do realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz dziecka i rodziny oraz nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań,
c) współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
e) kontrola placówek wsparcia dziennego,
f) opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, gminnego programu wspierania rodziny.


Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=3

 

[start] [koniec]