Zgodnie z § 37 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Ewidencji i Dowodów Osobistych należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, w tym w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
  2. prowadzenie postępowań w zakresie wymeldowania i zameldowania w trybie administracyjnym,
  3. nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL,
  4. udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, z rejestru PESEL, z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym, z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie,
  5. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  6. przyjmowanie zgłoszeń o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
  7. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
  8. przyjmowanie zgłoszeń nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
  9. prowadzenie i przetwarzanie dokumentacji dowodowej,
  10. współpraca z instytucjami i organami administracji w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 2. prowadzenie rejestru danych kontaktowych;
 3. prowadzenie rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;
 4. sporządzanie spisów osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
 5. prowadzenie i aktualizowanie Centralnego Rejestru Wyborców oraz udział w organizacji wyborów, referendów i spisów powszechnych;
 6. przygotowywanie danych dotyczących ludności w Mieście dla potrzeb właściwych instytucji, w tym przesyłanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat;
 7. prowadzenie spraw związanych z administracyjnym aspektem repatriacji."

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „EDO”.

Anita Danielewicz

Dyrektor 
Budynek nr 1, pok. 110
Telefon kontaktowy: 43 825-02-64 lub 43 825-02-00 wew. 264 
Adres e-mail: a.danielewicz@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie wymeldowania i zameldowania w trybie administracyjnym;
 • nadawanie numerów ewidencyjnych;
 • przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie należącym do właściwości biura;
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu dotyczących wydziału oraz sprawozdań z ich wykonania;
 • rozpatrywanie skarg, praworządne i terminowe ich załatwianie oraz eliminowanie źródeł i przyczyn ich powstawania;
 • rozpatrywanie wniosków obywateli, wniosków i interpelacji oraz zapytań Radnych w sprawach należących do właściwości biura.

Jadwiga Michalska

Inspektor
Budynek nr 1, pok. 110 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-36 lub 43 825-02-00 wew. 236
Adres e-mail: j.michalska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;

2) wydawanie poświadczeń zameldowania i wymeldowania;

3) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i rejestrowanie ich w RDO;

4) obsługa RDO w zakresie wydania dowodów osobistych;

5) sporządzanie spisów osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;

6) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących stanu ludności i ruchu ludności;

7) prowadzenie rejestru wyborców w systemie informatycznym oraz zbioru kart dodatkowych.


Malwina Rachowska

Inspektor
Budynek nr 1, pok. 110 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-35 lub 43 825-02-00 wew. 235
Adres e-mail: m.rachowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i rejestracja ich w RDO;

2) prowadzenie i udostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

3) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodów osobistych;

4) obsługa systemu RDO w zakresie przyjmowania dokumentów spersonalizowanych w CPD;

5) kasowanie i wyłączanie dokumentacji osób zmarłych;

6) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu dowodów osobistych;

7) współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami w zakresie dowodów osobistych.


Mikołaj Wawrzyniak

Specjalista
Budynek nr 1, pok. 110 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-36 lub 43 825-02-00 wew. 236
Adres e-mail: m.wawrzyniak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;

2) przyjmowanie wniosków na dowody osobiste;

3) wydawanie dowodów osobistych;

4) archiwizacja akt z zakresu dowodów osobistych.Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=4[start] [koniec]