Do zadań i kompetencji Biura Ewidencji i Dowodów Osobistych należy w szczególności:

1) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, w tym w szczególności:

a) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

b) prowadzenie postępowań w zakresie wymeldowania i zameldowania w trybie administracyjnym,

c) nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL,

d) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, z rejestru PESEL oraz z rejestru dowodów osobistych z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie,

e) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

f) przyjmowanie zgłoszeń o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,

g) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

h) przyjmowanie zgłoszeń nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

i) prowadzenie i przetwarzanie dokumentacji dowodowej,

j) współpraca z instytucjami i organami administracji w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych;

2) prowadzenie rejestru danych kontaktowych;

3) sporządzanie spisów osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej;

4) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz udział w organizacji wyborów, referendów i spisów powszechnych;

5) przygotowywanie danych dotyczących ludności w Mieście dla potrzeb właściwych instytucji, w tym przesyłanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat;

6) prowadzenie spraw związanych z administracyjnym aspektem repatriacji.

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „EDO”.

Anita Danielewicz

Dyrektor 
Budynek nr 3, pok. 305 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-64 lub 43 825-02-00 wew. 264 
Adres e-mail: a.danielewicz@zdunskawola.pl

Kompetencje:

  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
  • prowadzenie postępowań w zakresie wymeldowania i zameldowania w trybie administracyjnym;
  • nadawanie numerów ewidencyjnych;
  • przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie należącym do właściwości biura;
  • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu dotyczących wydziału oraz sprawozdań z ich wykonania;
  • rozpatrywanie skarg, praworządne i terminowe ich załatwianie oraz eliminowanie źródeł i przyczyn ich powstawania;
  • rozpatrywanie wniosków obywateli, wniosków i interpelacji oraz zapytań Radnych w sprawach należących do właściwości biura.

Jadwiga Michalska

Inspektor ds. ewidencji ludności
Budynek nr 3, pok. 305
Telefon kontaktowy: 43 825-02-36 lub 43 825-02-00 wew. 236
Adres e-mail: j.michalska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;

2) wydawanie poświadczeń zameldowania i wymeldowania;

3) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i rejestrowanie ich w RDO;

4) obsługa RDO w zakresie wydania dowodów osobistych;

5) sporządzanie spisów osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;

6) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących stanu ludności i ruchu ludności;

7) prowadzenie rejestru wyborców w systemie informatycznym oraz zbioru kart dodatkowych.


Malwina Rachowska

Inspektor
Budynek nr 3, pok. 305
Telefon kontaktowy: 43 825-02-35 lub 43 825-02-00 wew. 235
Adres e-mail: m.rachowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i rejestracja ich w RDO;

2) prowadzenie i udostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

3) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodów osobistych;

4) obsługa systemu RDO w zakresie przyjmowania dokumentów spersonalizowanych w CPD;

5) kasowanie i wyłączanie dokumentacji osób zmarłych;

6) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu dowodów osobistych;

7) współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami w zakresie dowodów osobistych.


Mikołaj Wawrzyniak

Specjalista
Budynek nr 3, pok. 305
Telefon kontaktowy: 43 825-02-36 lub 43 825-02-00 wew. 236
Adres e-mail: m.wawrzyniak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;

2) przyjmowanie wniosków na dowody osobiste;

3) wydawanie dowodów osobistych;

4) archiwizacja akt z zakresu dowodów osobistych.Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=4[start] [koniec]