Do zadań i kompetencji Biura Zarządzania Kadrami należy w szczególności:

1) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;

2) sprawowanie nadzoru nad etatami w Urzędzie;

3) tworzenie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w Urzędzie

4) organizacja naborów na stanowiska urzędnicze;

5) organizacja służby przygotowawczej wraz z egzaminem ją kończącym;

6) organizacja staży zawodowych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;

7) organizacja praktyk zawodowych;

8) kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;

9) prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu, w tym sporządzanie planu dokształcania;

10) realizowanie zadań związanych z administrowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

11) organizowanie i nadzór nad realizacją obowiązku dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu;

12) sporządzanie analiz kadrowych, prognoz w zakresie zatrudniania i szkoleń pracowniczych oraz sprawozdawczości statystycznej;

13) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Prezydenta;

14) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu;

15) prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu;

16) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak pracownikom Urzędu;

17) prowadzenie wykazu zastępstw oraz kart opisu stanowisk pracy dla pracowników Urzędu;

18) organizowanie okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników z zachowaniem obowiązujących przepisów w porozumieniu ze Stanowiskiem ds. BHP;

19) przygotowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z Sekretarzem, przepisów wewnętrznych regulujących pracę pracowników Urzędu, w tym między innymi regulaminu pracy, wynagradzania, zasad naboru, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, służby przygotowawczej.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZK”.

Dorota Bomba

Podinspektor
tel. 43 825-02-31 lub 43 825-02-00 wew. 231
Budynek nr 2, I piętro, pok. 205 
e-mail: d.bomba@zdunskawola.pl

Kompetencje:

  • Prowadzenie spraw kadrowych

Daria Prekwa

Inspektor
tel. 43 825-02-31 lub 43 825-02-00 wew. 231
Budynek nr 2, I piętro, pok. 205
e-mail: d.prekwa@zdunskawola.pl

Kompetencje:

  • Prowadzenie spraw kadrowych[start] [koniec]