Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Art. 5b.

  1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
  2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
  3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Statut

  • UCHWAŁA NR XXV/448/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu
  • UCHWAŁA NR LXI/698/18 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu
  • UCHWAŁA NR XLI/398/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu

  • UCHWAŁA NR XXIX/224/16 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu

  • Młodzieżowa Rada Miasta Zduńska Wola została powołana uchwałą XI/116/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu.

Kadencje