Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta Zduńska Wola jest obowiązany do zamieszczenia danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Prezydent Miasta Zduńska Wola prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, które nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola:

Link

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 oraz projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zduńska na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

Rejestr działalności regulowanej – wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola.

Azbest - ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2019

Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób fizycznych


Ocena jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 )

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014