I. Podstawa prawna:

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Budynek nr 4, I piętro, pok. 414
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 215 lub 216 oraz 43 825-02-15 lub
43 825-02-16

e-mail: k.rzeznik@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie, podpisany przez wnioskodawcę i potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku)- do pobrania u zarządców, w Biurze Obsługi  Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub poniżej.

 2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego (wypełnioną czytelnie i podpisaną przez wnioskodawcę) - do pobrania u zarządców, w  Biurze Obsługi Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub poniżej.

 3. Potwierdzone przez zarządcę lub administrację budynku wydatki związane z zajmowaniem lokalu za ostatni miesiąc: opłacany czynsz, opłata eksploatacyjna, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za wodę, kanalizację, śmieci, centralne ogrzewanie. Stosowne wydruki wydawane są przez zarządców budynków.

  Lokatorzy zamieszkujący w kamienicach prywatnych oraz lokatorzy zamieszkujący w zasobach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe mogą pobrać druk wydatków w  Biurze Obsługi Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub poniżej:

  • druk wydatków dla wspólnot mieszkaniowych

  • druk wydatków dla prywatnych kamienic

 4. Rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (wnioskodawca ma możliwość wybrania sposobu przekazywania ryczałtu - w przypadku zgody na łączne przekazywanie dodatku wraz z ryczałtem na konto zarządcy budynku wnioskodawca wypełnia stosowny wniosek - do pobrania w  Biurze Obsługi Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub poniżej.

 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku.

 6. Właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku: zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Ponadto winien dostarczyć rachunki dotyczące wydatków za c.o., wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego: art. 7 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 7. Klauzula informacyjna

IV. Opłata:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Przez dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

  Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:

  • wynagrodzenie: zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;

  • emerytura, renta: decyzja ZUS albo odcinki dot. okresu wg deklaracji;

  • alimenty: wyrok sądu lub zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymywanych świadczeń w okresie objętym deklaracją o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie;

  • świadczenie alimentacyjne: decyzja MOPS ;

  • studenci uczelni wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, uczniowie szkół zawodowych: zaświadczenie o dochodach z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku;

  • żołnierze odbywający służbę wojskową: zaświadczenie o wysokości otrzymanego żołdu;

  • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: decyzje MOPS ;

  • dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów;

  • w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku;

  • w przypadku korzystania z pomocy MOPS: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;

  • w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy;

  • umowy - zlecenia lub inne: zaświadczenie od zleceniodawcy.

 2. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy udokumentować powyższy fakt orzeczeniem o grupie inwalidzkiej i stosownym zaświadczeniem lekarskim (dla orzeczeń wydanych przed datą 23 listopada 2004r.) lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (dla orzeczeń wydawanych od 23 listopada 2004r.)(art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem dodatku mieszkaniowego, posiadająca tytuł prawny do lokalu oraz spełniająca kryterium powierzchniowe i dochodowe winna udać się do zarządcy budynku celem potwierdzenia wymaganych dokumentów (pkt III 1,3 ).

 2. Wypełniony wniosek wraz z deklaracją o dochodach oraz informacją o wysokości wydatków mieszkaniowych należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 3. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy wnioskodawca jest obowiązany udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach (art. 7 ust. 13 ustawy  o dodatkach mieszkaniowych).

 4. Zużycie energii elektrycznej należy potwierdzić rachunkiem za ostatni okres rozliczeniowy.

 5. Postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola.Załączniki:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.doc
Deklaracja o wysokości dochodów.pdf
Deklaracja o wysokości dochodów.doc
Druk wydatków dla wspólnot mieszkaniowych
Druk wydatków dla wspólnot mieszkaniowych
Druk wydatków dla prywatnych kamienic
Druk wydatków dla prywatnych kamienic
Wniosek o ryczałt.docx
Wniosek o ryczałt.pdf
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna