I. Podstawa prawna:

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Budynek nr 4, I piętro, pok. 414
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 215 lub 216 oraz 43 825-02-15 lub
43 825-02-16

e-mail:a.rubajczyk@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wypełniony czytelnie, podpisany przez wnioskodawcę) - do pobrania w Biurze Obsługi  Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub poniżej.

  2. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

IV. Opłata:

Brak opłaty skarbowej

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

VI. Dodatkowe informacje:

Brak

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

  1. Osoba zainteresowana otrzymaniem dodatku energetycznego, której przyznano dodatek mieszkaniowy, zamieszkująca w miejscu dostarczania energii elektrycznej i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym powinna wypełniony wniosek wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

  2. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola.Załączniki:

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.docx