Tę sprawę możesz załatwić elektronicznie poprzez ePUAP:


Załatw sprawę w sposób tradycyjny:

I. Podstawa prawna:

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Dochodów

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Dochodów
Budynek nr 4, parter, pok. 402
Telefon: 43 825-02-55 lub 43 825-02-00 wew. 255

e-mail: m.mielczarkowska@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

  • Deklarację na podatek rolny (druk DR-1),
    wraz z załącznikami:
    • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZDR-1)

    • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZDR-2)  – jeżeli dotyczy

IV. Opłata:

Podatnik ma obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada, na rachunek Miasta Zduńska Wola .

V. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu pełnej dokumentacji, nie dłużej niż 30 dni.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku braków formalnych lub merytorycznych w złożonej Deklaracji, braku odpowiednich załączników, Podatnik zostanie wezwany w celu złożenia prawidłowo wypełnionej Deklaracji wraz z załącznikami.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć prawidłowo wypełnioną Deklarację wraz z wymaganymi załącznikami.

Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

VIII. Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

Termin składania:

do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.Załączniki:

Deklaracja na podatek rolny (druk DR-1).pdf
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZDR-1).pdf
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZDR-2).pdf