Tę sprawę możesz załatwić elektronicznie:


Załatw sprawę w sposób tradycyjny:

I. Podstawa prawna:

  • Art. 45, art. 125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Sprawy merytorycznie załatwia:
Urząd Stanu Cywilnego
Budynek nr 1, parter, pok. 107
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 247 lub 43 825-02-47
e-mail: usc@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

  • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

  • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy

IV. Opłata:

  • za odpis skrócony: 22 zł

  • za wielojęzyczny odpis skrócony: 22 zł

  • za odpis zupełny: 33 zł.

Wpłata na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola.

V. Termin załatwienia sprawy:

  • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Krakowie) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
  • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

VI. Dodatkowe informacje:

O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Wnioskodawca składa wniosek w USC.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Zduńskiej Woli, przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Załączniki:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.docx
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf