[start]Urząd Miasta wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów od poniedziałku 23 marca 2020 r. Wyjątek stanowi bieżąca rejestracja urodzeń oraz zgonów. Wszystko w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.[koniec]

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek dokumenty lub wnioski do urzędu możecie je przekazać poprzez:

Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest kontakt telefoniczny: 42 825-02-00. Numery telefonów do wszystkich biur Urzędu Miasta znajdziecie Państwo TUTAJ


ZARZĄDZENIE NR 109/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 441, 461 i 478), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie w urnie ustawionej przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12.

§ 2. 1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do bieżącej rejestracji urodzeń oraz zgonów.
2. Zadania określone w ust. 1 są realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w budynku nr 1 Urzędu (wejście od strony Parku Miejskiego), ul. Stefana Złotnickiego 12.

§ 3. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, z zastrzeżeniem § 2, jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta

Konrad PokoraZałączniki:

Zarządzenie nr 109-20.pdf