[start]Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikiem merytorycznym, choć w podwyższonym reżimie sanitarnym to podstawowa zmiana, którą od 22 kwietnia wprowadził prezydent Zduńskiej Woli.[koniec]

Urzędowe budynki będą nadal zamknięte, ale po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym można przyjść i wyjaśnić swoją sprawę bezpośrednio z prowadzącym ją urzędnikiem. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej, usług komunalnych, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Dokładne informacje znajdują się w  Zarządzeniu nr 151-20.pdf.

Aby wejść do któregokolwiek z urzędowych budynków trzeba skorzystać z domofonu lub dzwonka. Mieszkańcy będą obsługiwani pojedynczo. Dlatego tym bardziej, aby nie stać w kolejce, trzeba wcześniej umówić się telefonicznie, pozwoli to również na ustalenie szczegółów sprawy, w tym dostarczenia lub odbioru niezbędnych dokumentów.

Wszelkie dokumenty i wnioski do urzędu nadal należy składać elektronicznie, wysyłać pocztą lub wrzucać do urny ustawionej przy wejściu do budynku nr 2 (od strony kościoła).

Nadal również podstawową formą komunikacji z pracownikami urzędu jest:


ZARZĄDZENIE NR 151/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie w urnie ustawionej przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12.

§ 2. 1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do zadań niezbędnych
do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności spraw z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) gospodarki przestrzennej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782);
6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

2. Zadania określone w ust. 1 są realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów dostarczenia lub odbioru dokumentów.

§ 3. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, z zastrzeżeniem § 2, jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 138/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


 Załączniki:

Zarządzenie nr 151-20.pdf