Urząd Miasta Zduńska Wola

[start]Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikiem merytorycznym, choć w podwyższonym reżimie sanitarnym to podstawowa zmiana, którą od 22 kwietnia wprowadził prezydent Zduńskiej Woli.[koniec]

Urzędowe budynki będą nadal zamknięte, ale po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym można przyjść i wyjaśnić swoją sprawę bezpośrednio z prowadzącym ją urzędnikiem. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej, usług komunalnych, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

Aby wejść do któregokolwiek z urzędowych budynków trzeba skorzystać z domofonu lub dzwonka. Mieszkańcy będą obsługiwani pojedynczo. Dlatego tym bardziej, aby nie stać w kolejce, trzeba wcześniej umówić się telefonicznie, pozwoli to również na ustalenie szczegółów sprawy, w tym dostarczenia lub odbioru niezbędnych dokumentów.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu nadal należy składać elektronicznie, wysyłać pocztą lub wrzucać do urny ustawionej przy wejściu do budynku nr 2 (od strony kościoła).

Dokładne informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 173/20.

Punkt Kancelaryjny w Karsznicach

Od 18 maja br. Punkt Kancelaryjny Urzędu Miasta jest czynny w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30. Podobnie jak w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Złotnickiego, wszelkie dokumenty i wnioski umieszczane będą w urnie. Urna stanie w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli - wejście od ul. 1-go Maja.

Nadal zachęcamy mieszkańców do korzystania z elektronicznej i korespondencyjnej formy załatwiania spraw, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem.

Kontakt z Urzędem Miasta

Nadal również podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest:


ZARZĄDZENIE NR 173/20
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można składać:

1) elektronicznie;

2) za pośrednictwem operatora pocztowego;

3) poprzez umieszczenie w urnie ustawionej:

a) przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

b) w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

§ 2. 1. Do zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) gospodarki przestrzennej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782);

6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

2. Zadania określone w ust. 1 są realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów dostarczenia lub odbioru dokumentów.

§ 3. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, z zastrzeżeniem § 2, jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 151/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


 Załączniki:

Zarządzenie nr 173-20.pdf