Urząd Miasta Zduńska Wola

Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikiem merytorycznym, choć w podwyższonym reżimie sanitarnym to podstawowa zmiana, którą od 22 kwietnia wprowadził prezydent Zduńskiej Woli.[start] [koniec]

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym można przyjść i wyjaśnić swoją sprawę bezpośrednio z prowadzącym ją urzędnikiem. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej, usług komunalnych, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

Aby wejść do któregokolwiek z urzędowych budynków trzeba skorzystać z domofonu lub dzwonka. Mieszkańcy będą obsługiwani pojedynczo. Dlatego tym bardziej, aby nie stać w kolejce, trzeba wcześniej umówić się telefonicznie, pozwoli to również na ustalenie szczegółów sprawy, w tym dostarczenia lub odbioru niezbędnych dokumentów.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można składać elektronicznie, wysyłać pocztą lub wrzucać do urny ustawionej przy wejściu do budynku nr 2 (od strony kościoła).

Dokładne informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 180/20.

Punkt Kancelaryjny w Karsznicach

Od 18 maja br. Punkt Kancelaryjny Urzędu Miasta jest czynny w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30. Podobnie jak w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Złotnickiego, wszelkie dokumenty i wnioski umieszczane będą w urnie. Urna stanie w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli - wejście od ul. 1-go Maja.

Nadal zachęcamy mieszkańców do korzystania z elektronicznej i korespondencyjnej formy załatwiania spraw, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem.

Kontakt z Urzędem Miasta

Nadal również podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest:


ZARZĄDZENIE NR 180/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 i 966), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można składać:

1) elektronicznie;

2) za pośrednictwem operatora pocztowego;

3) poprzez umieszczenie w urnie ustawionej:

a) przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

b) w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

§ 2. 1. Do zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) gospodarki przestrzennej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782);

6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

2. Zadania określone w ust. 1 są realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów dostarczenia lub odbioru dokumentów.

§ 3. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, z zastrzeżeniem § 2, jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 173/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Paweł Szewczyk


 Załączniki:

Zarządzenie nr 180-20.pdf