Od najbliższego poniedziałku, tj. 20 lipca 2020 r. zmieniają się zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Powróci obsługa w pomieszczeniach urzędu, jednak na jedno stanowisko obsługi dopuszczony będzie tylko jeden interesant. Aby uniknąć kolejek zaleca się telefoniczne umawianie spotkań, oraz, jeśli to tylko możliwe, elektroniczną formę załatwiania spraw – https://e-urzad.zdunskawola.pl/ .

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można składać elektronicznie, listownie lub osobiście w Kancelarii w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), przy ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Karsznice (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

Jeśli interesant woli unikać osobistego kontaktu, może składać dokumenty i wnioski poprzez umieszczenie ich w urnie ustawionej przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Ta urna funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu. Ponadto w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Karsznice (wejście od ul. 1-go Maja) znajduje się druga urna, z której można korzystać w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

Podczas wizyt w Urzędzie obowiązują zaostrzone zasady sanitarne: utrzymywanie dystansu pomiędzy osobami, dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

Dokładne informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 254/20.

Numery telefonów do wszystkich biur urzędu znajdują się na stronie: http://zdunskawola.pl/pl/menu-kontakt/urzad-miasta/biura


ZARZĄDZENIE NR 254/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 20 lipca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można składać:

1) elektronicznie;

2) za pośrednictwem operatora pocztowego;

3) poprzez umieszczenie w urnie ustawionej:

a) przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
b) w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30;

4) w Kancelarii:

a) w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

b) w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

§ 2. Zadania określone w § 1 ust. 1 są realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów dostarczenia lub odbioru dokumentów.

§ 3. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, z zastrzeżeniem § 2, jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 4. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zorganizowania obsługi interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo interesantom i pracownikom Urzędu.
2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182).

§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 209/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


 Załączniki:

Zarządzenie nr 254-20.pdf