[start]Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, wprowadziliśmy nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.[koniec]

Jeśli chcesz złożyć w urzędzie dokumenty:

 • możesz w godzinach pracy urzędu umieścić je w urnie ustawionej w holu budynku nr 2 (przy ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony kościoła),
 • możesz przesłać je listownie (Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola),
 • możesz przesłać je elektronicznie przez ePUAP,
 • możesz złożyć je w Kancelarii Urzędu (budynek nr 2 urzędu przy ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony kościoła) oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja). Sprawdź godziny pracy.

Jeśli chcesz dokonać rejestracji urodzenia lub zgonu, udaj się do budynku nr 1 urzędu  (ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony parku).

Jeśli chcesz spotkać się osobiście z urzędnikiem w celu omówienia innej sprawy, musisz umówić swoją wizytę. W tym celu skontaktuj się z urzędem telefonicznie lub przez e-mail:

 

Podczas wizyt w urzędzie prosimy zachować zasady sanitarne:

 • zasłonić usta i nos,
 • zdezynfekować ręce,
 • utrzymywać bezpieczny dystans pomiędzy osobami.

Prosimy również, by w trakcie korzystania z obsługi nie przemieszczali się Państwo do innych pomieszczeń, niż umówione stanowisko obsługi. Czas wizyty w urzędzie prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu urzędu może przebywać tylko jedna osoba na każde stanowisko obsługi. Zasada ta nie dotyczy:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 • a także innych osób, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Nowe zasady określają Zarządzenia Prezydenta Miasta nr: 514/20, 10/2133/21 oraz 48/21.

Numery telefonów do wszystkich biur Urzędu: http://zdunskawola.pl/pl/menu-kontakt/urzad-miasta/biura


ZARZĄDZENIE NR 48/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 12 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 207, 253 i 267), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 514/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zmienionym zarządzeniem nr 10/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 33/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 1 lutego 2021 r., w § 1 w ust. 1 wyrazy „14 lutego 2021 r.” zastępuje się wyrazami „28 lutego 2021 r.”.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


ZARZĄDZENIE NR 33/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 1 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz 12, 91, 153 i 207), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 514/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zmienionym zarządzeniem nr 10/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 stycznia 2021 r., w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy „31 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „14 lutego 2021 r.”;

2) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) pracy Kancelarii Urzędu - zadania realizowane są przez pracowników Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12 oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja);”;

3) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w Kancelarii Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.”.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


ZARZĄDZENIE NR 10/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 15 stycznia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz 12 i 91) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 514/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola w § 1 w ust. 1 wyrazy „17 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2021 r.”.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


ZARZĄDZENIE NR 514/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej „Urzędem”, podlega ograniczeniu polegającemu na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w Urzędzie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do:

1) pracy Kancelarii Urzędu - zadania realizowane są przez pracowników Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12;
2) bieżącej rejestracji urodzeń i zgonów - zadania realizowane są przez pracowników Urzędu w budynku nr 1 Urzędu (wejście od strony Parku Miejskiego), ul. Stefana Złotnickiego 12.

3. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można również składać:

1) elektronicznie;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego;
3) poprzez umieszczenie w urnie ustawionej w holu budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
4) w Kancelarii Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

§ 2. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 3. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zorganizowania obsługi interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo interesantom i pracownikom Urzędu.

2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 22 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


 Załączniki:

Zarządzenie nr 514-20.pdf
Zarzadzenie nr 10-21.pdf
Zarządzenie nr 33-21.pdf
Zarządzenie nr 48-21.pdf