[start]Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, wprowadziliśmy nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.[koniec]

Jeśli chcesz złożyć w urzędzie dokumenty:

 • możesz w godzinach pracy urzędu umieścić je w urnie ustawionej w holu budynku nr 2 (przy ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony kościoła),
 • możesz przesłać je listownie (Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola),
 • możesz przesłać je elektronicznie przez ePUAP,
 • możesz złożyć je w Kancelarii Urzędu (budynek nr 2 urzędu przy ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony kościoła) oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja). Sprawdź godziny pracy.

Jeśli chcesz dokonać rejestracji urodzenia lub zgonu, udaj się do budynku nr 1 urzędu  (ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony parku).

Jeśli chcesz spotkać się osobiście z urzędnikiem w celu omówienia innej sprawy, musisz umówić swoją wizytę. W tym celu skontaktuj się z urzędem telefonicznie lub przez e-mail:

 

Podczas wizyt w urzędzie prosimy zachować zasady sanitarne:

 • zasłonić usta i nos,
 • zdezynfekować ręce,
 • utrzymywać bezpieczny dystans pomiędzy osobami.

Prosimy również, by w trakcie korzystania z obsługi nie przemieszczali się Państwo do innych pomieszczeń niż umówione stanowisko obsługi. Czas wizyty w urzędzie prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu urzędu może przebywać tylko jedna osoba na każde stanowisko obsługi. Zasada ta nie dotyczy:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 • a także innych osób, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Nowe zasady określają Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 88/21, 102/21111/21, 126/21.

Numery telefonów do wszystkich biur Urzędu: https://zdunskawola.pl/kontakt/urzad-miasta/biura/


ZARZĄDZENIE NR 88/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej „Urzędem”, podlega ograniczeniu polegającemu na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w Urzędzie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do:

1) pracy Kancelarii Urzędu - zadania realizowane są przez pracowników Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12 oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja);
2) bieżącej rejestracji urodzeń i zgonów - zadania realizowane są przez pracowników Urzędu w budynku nr 1 Urzędu (wejście od strony Parku Miejskiego), ul. Stefana Złotnickiego 12.

3. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można również składać:

1) elektronicznie;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego;
3) poprzez umieszczenie w urnie ustawionej w holu budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
4) w Kancelarii Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

§ 2. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 3. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zorganizowania obsługi interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo interesantom i pracownikom Urzędu.

2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Zduńska Wola.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 62/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


ZARZĄDZENIE NR 102/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 9 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546, 574 i 617), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 88/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola w § 1 w ust. 1 wyrazy „9 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „18 kwietnia 2021 r.”.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


ZARZĄDZENIE NR 111/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 16 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546, 574, 617, 654 i 683), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 88/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zmienionym zarządzeniem nr 102/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 kwietnia 2021 r., w § 1 w ust. 1 wyrazy „18 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „25 kwietnia 2021 r.”.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


ZARZĄDZENIE NR 126/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683, 700 i 729), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 88/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zmienionym zarządzeniem nr 102/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 111/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 kwietnia 2021 r., w § 1 w ust. 1 wyrazy „25 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „3 maja 2021 r.”.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad PokoraZałączniki:

Zarządzenie nr 88-21.pdf
Zarządzenie nr 102-21.pdf
Zarządzenie nr 111-21.pdf
Zarządzenie nr 126-21.pdf