[start]Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, wprowadziliśmy nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.[koniec]

Jeśli chcesz złożyć w urzędzie dokumenty:

 • możesz w godzinach pracy urzędu umieścić je w urnie ustawionej w holu budynku nr 2 (przy ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony kościoła),
 • możesz przesłać je listownie (Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola),
 • możesz przesłać je elektronicznie przez ePUAP,
 • możesz złożyć je w Kancelarii Urzędu (budynek nr 2 urzędu przy ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony kościoła) oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja). Sprawdź godziny pracy.

Jeśli chcesz dokonać rejestracji urodzenia lub zgonu, udaj się do budynku nr 1 urzędu  (ul. Stefana Złotnickiego 12, wejście od strony parku).

Jeśli chcesz spotkać się osobiście z urzędnikiem w celu omówienia innej sprawy, musisz umówić swoją wizytę. W tym celu skontaktuj się z urzędem telefonicznie lub przez e-mail:

 

Podczas wizyt w urzędzie prosimy zachować zasady sanitarne:

 • zasłonić usta i nos,
 • zdezynfekować ręce,
 • utrzymywać bezpieczny dystans pomiędzy osobami.

Prosimy również, by w trakcie korzystania z obsługi nie przemieszczali się Państwo do innych pomieszczeń niż umówione stanowisko obsługi. Czas wizyty w urzędzie prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu urzędu może przebywać tylko jedna osoba na każde stanowisko obsługi. Zasada ta nie dotyczy:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 • a także innych osób, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Nowe zasady określa Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 153-21.

Numery telefonów do wszystkich biur Urzędu: https://zdunskawola.pl/kontakt/urzad-miasta/biura/


ZARZĄDZENIE NR 153/21
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej „Urzędem”, podlega ograniczeniu polegającemu na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w Urzędzie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do:

1) pracy Kancelarii Urzędu - zadania realizowane są przez pracowników Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12 oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja);
2) bieżącej rejestracji urodzeń i zgonów - zadania realizowane są przez pracowników Urzędu w budynku nr 1 Urzędu (wejście od strony Parku Miejskiego), ul. Stefana Złotnickiego 12.

3. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można również składać:

1) elektronicznie;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego;
3) poprzez umieszczenie w urnie ustawionej w holu budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
4) w Kancelarii Urzędu w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7 (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

§ 2. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 3. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zorganizowania obsługi interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo interesantom i pracownikom Urzędu.

2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Zduńska Wola.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 88/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad PokoraZałączniki:

Zarządzenie nr 153-21.pdf