I kwartał 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku. Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r.pdf

Załączniki:

Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r.pdf