W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Lokal użytkowy położony w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 2 lokal nr 8

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Lokal użytkowy położony w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 2 lokal nr 8
Przetarg na Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego położonego w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 2 lokal nr 8
Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości Lokal użytkowy
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Łaskiej nr  2, przeznaczonego do sprzedaży na własność wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0181.

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje, iż w dniu 20.04.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Łaskiej nr  2, na działce  oznaczonej nr 182/1 w obrębie 7 o powierzchni 1960 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą SR1Z/00001297/4. Lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 8 o powierzchni użytkowej 32,56 m2 położony jest na parterze trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Osoby dopuszczone do przetargu – 1 oferent.

Osoby niedopuszczone do przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości – 46.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy 00/100).

Wadium 4.600,00 zł

Wpłaty wadium należało dokonać w terminie do dnia 13.04.2021 r. (włącznie) na konto Miasta Zduńska Wola.

W wyznaczonym terminie na ww. nieruchomość dokonano jednej wpłaty wadium.

Z uwagi na fakt, iż oferent nie przystąpił do przetargu na ww. lokal (brak obecności na przetargu w wyznaczonym terminie) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Treść

PREZYDENT MIASTA
Zduńska  Wola

zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nw. lokalu użytkowego.

Adres lokalu

Nr. księgi wieczystej

Obręb/ Numer działki

Pow. m2

Udział do gruntu
i części wspólnych budynku

Opis lokalu

 

Przezna-czenie działki w planie zagospo-darowania Miasta

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza/ Wadium

ul. Łaska 2 lokal nr 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunt: SR1Z/
00001297/4

 

Lokal:
brak KW (założenie w momencie sprzedaży)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obręb 7

 

182/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 960 m2

0,0181

 

Budynek znajduje się w zarządzie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

Rok budowy budynku – 1906 (wpisany
do gminnej ewidencji zabytków miasta Zduńska Wola).

Budynek główny – frontowy, wejście
do lokalu od podwórza od strony
ul. Kościelnej.

Lokal niemieszkalny (użytkowy)
nr 8 o powierzchni użytkowej
32,56 m2 położony jest na parterze trzykondy-gnacyjnego budynku mieszkalnego wielo-rodzinnego.

 

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: pomieszczenie główne – magazyn o powierzchni 30,76 m2 i wydzielony sanitariat – 1,80 m2.

 

Stan techniczny lokalu słaby
(do remontu).

Ekspozycja lokalu – słaba.

 

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną światła i gniazd wtykowych, ogrzewanie – instalacja c.o.

 

Na przedmiotowy lokal zawarta jest umowa najmu z TBS „Złotnicki” Sp.  z o.o., która zostanie rozwiązana w momencie sprzedaży nieruchomości lokalowej.


Informacje o opłatach czynszowych wnoszonych po nabyciu lokalu można uzyskać w TBS „Złotnicki”
Sp. z o.o.

Nierucho-mość zabudo-wana budynkiem wielo-lokalowym znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejsco-wego planu  zagospo-darowania przestrzen-nego.

 

Zgodnie ze studium uwarunko-wań
i kierunków zagospo-darowania przestrzen-nego miasta Zduńska Wola (uchwała nr X/199/19 Rady Miasta z 27.06.2019 r.) nierucho-mość znajduje się
w strefie urbanizacji U na terenach oznaczonych symbolem Ua – tereny zabudowane. Obowiązuje adaptacja i właściwa eksploatacja istniejącej zabudowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokal:

własność

 

ułamkowa część

gruntu:
własność

 

 

 

 

 

 

 

46 000,00 zł

 

w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki

 

Wadium:

4 600,00 zł

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium;
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 13.04.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 13.04.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacji w sprawie przetargu udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola  ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pokój nr 416 tel. 43 825-02-11.

Oględziny lokalu dla osób zainteresowanych będą możliwe po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu wskazanym powyżej.

Ogłoszenie  o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy  ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl .

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane