W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Adama Mickiewicza nr 19-21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Adama Mickiewicza nr 19-21
Przetarg na Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej - ul. Adama Mickiewicza nr 19-21
Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

Treść

PREZYDENT  MIASTA
Zduńska Wola
zawiadamia, że w dniu 20 września 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola  ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.

Adres nieruchomości

ul. Adama Mickiewicza nr 19-21

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00003018/9

Obręb

Numer działki

Obręb 11

77

Pow. m2

9719 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Na terenie gruntu mieszczą się wylewane w gruncie, betonowe pozostałości placu manewrowego po byłym miasteczku ruchu drogowego, kwalifikujące się do wyburzenia.

Nieruchomość posiada kształt prostokąta o uśrednionych wymiarach 44,0 m (front nieruchomości od ulicy Adama Mickiewicza) na 221,0 m.

Dojazd do działki drogą asfaltową bezpośrednio z ulicy Adama Mickiewicza (drogi miejskiej).

Grunt posiada bezpośredni dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej dostępnych na tym terenie, tj. dostęp do energii elektrycznej, dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (po uzyskaniu od gestorów sieci warunków technicznych podłączenia się do tych urządzeń od strony ul. Mickiewicza).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zduńskiej Woli w rejonie ulic: Kościelna, Mickiewicza, Tkacka, Sieradzka i Plac Wolności, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola nr XIX/347/20 z dnia 20.02.2020 r. i posiada następujące przeznaczenie:

9 MU– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

31 ZN – tereny zieleni nieurządzonej.

Funkcja podstawowa:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, mieszkaniowo-usługowa,  i usługowa, z dopuszczeniem jedynie usług  nieuciążliwych.

Ze względu na przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy pod zabudowę mieszkaniowo – usługową jest przeznaczone około 25% powierzchni gruntu nieruchomości, tj. około  2430 m2.

Treść i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest  na stronie: https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/497/1/50/obowiazujace-plany-miejscowe

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

1 200 000,00 zł w tym podatek VAT wg obecnie obowiązującej stawki

 

120 000,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu,
 • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 13.09.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 13.09.2021 r.  pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni  od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

UWAGA:

Pozostałe warunki przetargu, które zostaną również zastrzeżone w protokole z przetargu oraz w akcie notarialnym – umowie sprzedaży nieruchomości objętej przetargiem:

 1. osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości objętej przetargiem zobowiązana będzie do:
 2. jej zabudowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 3. rozpoczęcia budowy w terminie 24 miesięcy i wybudowania budynku mieszkalnego do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży działki. Za rozpoczęcie budowy uważa się uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę a za zakończenie złożenie do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola dokumentu potwierdzającego złożenie do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 4. w przypadku niezabudowania działki w terminie czterech lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nabywca zapłaci Miastu Zduńska Wola kwotę gwarancyjną w wysokości 100.000,00 zł. Co do obowiązku zapłaty powyższej kwoty nabywca działki podda się egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. z zastrzeżeniem, że Miasto Zduńska Wola uprawnione będzie do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie roku od upływu terminu zakończenia budowy w rozumieniu punktu 2.
 5. w przypadku zbycia działki przed jej zabudowaniem, zgodnie z powyższymi postanowieniami, zbywca działki nabytej na niniejszym przetargu zobowiązany zostanie do zapewnienia aby jej nabywca przystąpił po jego stronie do zobowiązań wynikających z opisanych powyżej warunków, pod rygorem zapłaty przez zbywcę kwoty gwarancyjnej na zasadach określonych w punkcie 3.
 6. Miasto Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odkupu działki w terminie pięciu lat wraz z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny prawo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu.

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl oraz w prasie ogólnokrajowej pod nazwą: www.przetargi-gctrader.pl i www.otoprzetargi.pl

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod  nr 43 825-02-11.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane