W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Saneczkowa nr 2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Saneczkowa nr 2
Przetarg na Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Saneczkowej nr 2, działka 243/22
Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

Treść

PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 5 października 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej

Adres nieruchomości

ul. Saneczkowa 2

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00003923/6

Obręb

Numer działki

Obręb 27

243/22

Pow. m2

 685 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, położona na terenie rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego o nazwie „Osiedle Karsznice”. Stan zagospodarowania terenu niski, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Wschodnia część terenu działki porośnięta samosiejkami drzew liściastych (brzoza) w różnym wieku oraz dziko rosnącą trawą.

Nieruchomość posiada kształt prostokąta, o uśrednionych wymiarach 22 m na 31 m.

Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej szlaką, mającą aktualnie (i mający mieć w przyszłości) charakter lokalnej drogi wewnątrzosiedlowej, przeznaczonej do bezpośredniej obsługi istniejącej i powstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Grunt ma możliwość podłączenia do sieci energii elektrycznej oraz posiada bezpośredni dostęp do miejskiej sieci wodociągowej (po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia się do tych urządzeń).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania Miasta

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zduńskiej Woli w rejonie ulic: Olimpijskiej, Sportowej, Piłkarskiej i Leśmiana, zatwierdzonego uchwałą Nr XL/292/97 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 września 1997 r. i posiada następujące przeznaczenie:

4 MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z powyższym dla terenu przyjęto jego funkcję zapisaną w wyżej wymienionym planie miejscowym, tj. jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Treść i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronie  https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/497/1/50/obowiazujace-plany-miejscowe

Forma sprzedaży

własność

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu

20.07.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości nie została obniżona w stosunku do pierwszego przetargu

Wadium

25 500,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki.

 

 

2 550,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o., Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Pozostałe warunki przetargu, które zostaną również zastrzeżone w protokole z przetargu oraz w akcie notarialnym – umowie sprzedaży każdej z działek objętych przetargiem:

I. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca każdej z działek objętych przetargiem zobowiązana będzie do:

  1. Jej zabudowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  2. Rozpoczęcia budowy w terminie 12 miesięcy i wybudowania budynku mieszkalnego do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży działki. Za rozpoczęcie budowy uważa się uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, a za zakończenie złożenie do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola dokumentu potwierdzającego złożenie do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
  3. W przypadku niezabudowania działki w terminie trzech lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nabywca zapłaci Miastu Zduńska Wola kwotę gwarancyjną w wysokości 50.000,00 zł. Co do obowiązku zapłaty powyższej kwoty nabywca działki podda się egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. z zastrzeżeniem, że Miasto Zduńska Wola uprawnione będzie do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie roku od upływu terminu zakończenia budowy w rozumieniu punktu 2.
  4. W przypadku zbycia działki przed jej zabudowaniem, zgodnie z powyższymi postanowieniami, zbywca działki nabytej na niniejszym przetargu zobowiązany zostanie do zapewnienia aby jej nabywca przystąpił po jego stronie do zobowiązań wynikających z opisanych powyżej warunków, pod rygorem zapłaty przez zbywcę kwoty gwarancyjnej na zasadach określonych w punkcie 3.

II. Miasto Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odkupu działki w terminie pięciu lat wraz z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny prawo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium;
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 28.09.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 28.09.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacji w sprawie przetargu udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola  ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pokój nr 416 tel. 43 825-02-11.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy  ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl .

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane