W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ulica Lipowa–Moniuszki Kompleks III

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ulica Lipowa–Moniuszki Kompleks III
Przetarg na Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - ulica Lipowa–Moniuszki Kompleks III
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

Treść

PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.

 

Adres nieruchomości

ulica Lipowa –Moniuszki

Kompleks III

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00025816/3

Obręb

Numer działki

Obręb nr 9

511/7, 511/10, 518/2

Pow. m2

26 937 m2

Opis nieruchomości

Teren niezabudowany, nieogrodzony bez urządzonych podejść, podjazdów, bez urządzonej zieleni. Działki tworzą zwartą nieruchomość  o uśrednionych wymiarach 87 m na 308 m. Front nieruchomości od ul. Lipowej o szerokości ok. 60 m.

Grunt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Lipowej.

Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, miejskiej sieci wodociągowej oraz do ogólnospławnej sieci kanalizacji sanitarnej (z ul. Lipowej), do sieci ciepłowniczej (z ul. Stanisława Moniuszki) oraz do sieci gazowej (z ul. Kanałowej w odległości ok. 120 m). Podłączenie po uzyskaniu odpowiednich warunków technicznych od gestorów sieci.

W części północnej i środkowej teren porośnięty dziko rosnącą trawą, w części południowej – dziko rosnącymi krzewami.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola dla terenu położonego w rejonie ulic: Kanałowej, Stanisława Moniuszki i Lipowej, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola nr XXX/322/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. i posiada następujące przeznaczenie: 1P, dla którego określa się:

a) funkcję podstawową: produkcyjną;

b) funkcję dopuszczalną: składowo – magazynową;

c) przeznaczenie służące działaniom polegającym na […] realizacji nowych budynków o funkcji zgodnej z podstawową lub dopuszczającą z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami administracyjnymi i budynkami  z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami, obiektami infrastruktury technicznej oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi oraz realizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn.

Warunki zabudowy:

1) adaptacja budynków zgodnie z rysunkiem planu;

2) rozbudowa nadbudowa, i przebudowa istniejących budynków oraz realizacja nowej zabudowy po spełnieniu warunków:

a) lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) wysokość: maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

c) maksymalna wysokość budynku do kalenicy wynosi 15 m,

d) dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci,

e) maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych 30o,

f) kierunek kalenicy – nie ustala się;

3) dopuszcza się realizację stacji transformatorowej SN/nn z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy;

4) zakaz lokalizacji piwnic;

5) zakaz lokalizacji ściany budynków bezpośrednio przy granicy działek budowlanych;

6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 30%;

8) obowiązek zachowania jednorodnej formy zabudowy w tym materiałów wykończeniowych i kolorystyki dla całej działki budowlanej;

9) zakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi publicznej z prefabrykowanych elementów betonowych;

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych na działce budowlanej w ilości minimum 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca pracy;

11) obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ oraz dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDD, 4KDD i 5KDD.

Pełna treść i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronie:

https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/497/1/50/obowiazujace-plany-miejscowe

Forma sprzedaży

własność

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

12.01.2021 r.

01.09.2021 r.

Cena wywoławcza

nieruchomości obniżona o ok. 48 % w stosunku do pierwszego przetargu

Wadium

910 000,00 zł w tym podatek VAT wg obecnie obowiązującej stawki

 

 

 

91 000,00 zł

 

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 15.02.2022 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 15.02.2022 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) Zarządzającemu Strefą - Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości położonych na obszarze strefy. W związku z tym z nabywcą przedmiotowej nieruchomości wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nieskorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A. z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa własności. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl oraz w prasie ogólnokrajowej pod nazwą: www.przetargi-gctrader.pl i www.otoprzetargi.pl

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane