W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Jodłowa nr 51

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Jodłowa nr 51
Przetarg na Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - ul. Jodłowa nr 51
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

Treść

PREZYDENT  MIASTA
Zduńska Wola
zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola 
ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej

 

Adres nieruchomości

ul. Jodłowa nr 51

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00032586/3

Obręb

Numer działki

Obręb 22

78

Pow. m2

4518 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość o kształcie  zbliżonym do wydłużonego prostokąta, niezabudowana, nieogrodzona, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Porośnięta jest zielenią niską – trawą.

Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej bezpośrednio z ulicy Jodłowej.

Grunt posiada bezpośredni dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej dostępnych na tym terenie, tj. dostęp do energii elektrycznej, dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia się do tych urządzeń od strony   ul. Jodłowej).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Przedmiotowa działka położona jest na terenie miasta, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Zduńska Wola” przyjętym uchwałą Rady Miasta nr X/199/19 z dnia 27 czerwca   2019 r.,          ww. działka według wyznaczonych głównych stref polityki przestrzennej znajduje się   na terenach o następującym przeznaczeniu:

Ua – Tereny zabudowane.

Adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i wymiany budynków, dążenia do pełnego uzbrojenia, zabudowa rezerw terenowych.

Ur – Tereny rozwojowe.

Realizacja mieszkalnictwa i usług, uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki, pełne uzbrojenie bezpieczne ekologiczne.

E – Strefa ochrony ekologicznej.

Dla terenów oznaczonych symbolem „E” zakaz zabudowy, adaptacja czasowa istniejącej zabudowy.

Z - Ulica miejskiego, podstawowego układu komunikacyjnego (klasyfikacja funkcjonalna).

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza

nieruchomości  obniżona o 27,27 % w stosunku do pierwszego przetargu

 

 

40 000,00 zł w tym podatek VAT wg obecnie obowiązującej stawki

Wadium

4 000,00 zł

 

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 19.07.2022 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty    na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 19.07.2022 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie   3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń   w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz   w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane