W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Polna nr 9

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Polna nr 9
Przetarg na Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - ul. Polna nr 9
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 12 października 2022 r. o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej

 

Adres nieruchomości

ul. Polna nr 9

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00001739/5

Obręb

Numer działki

Obręb 13

83

Pow. m2

1178 m2

Opis nieruchomości

Działka w kształcie prostokąta o uśrednionych wymiarach 22,0 m na 53,55 m.

Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona (brak ogrodzenia frontowego – ogrodzenie granicy wschodniej, południowej i zachodniej stanowią istniejące ogrodzenia nieruchomości przyległych), bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni, z urządzonym utwardzonym wjazdem na teren nieruchomości z drogi publicznej. Teren porośnięty dziko rosnącą trawą i kilkoma wysokopiennymi rosnącymi drzewami owocowymi w różnym wieku.

Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z ulicy Polnej (drogi miejskiej) mającej charakter drogi wewnątrzosiedlowej, przeznaczonej do bezpośredniej obsługi istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Grunt posiada bezpośredni dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej dostępnych na tym terenie, tj. dostęp do energii elektrycznej, dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia się do tych urządzeń od strony ul. Polnej).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Plan ogólny zagospodarowania Miasta utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

Na przedmiotowy teren wydana jest decyzja o warunkach zabudowy nr 81/2021 znak: GP.6730.76.2021.KP z dnia 30 listopada 2021 r. w której określony został rodzaj zabudowy.

Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania:

Funkcja projektowanego obiektu – budynek mieszkalny jednorodzinny.

Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. linie projektowanej zabudowy – przebieg obowiązującej linii zabudowy zgodnie                     z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji;

2. wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
od 0,09 do 0,13;

3. udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu  inwestycji – minimum 50%;

4. liczba kondygnacji – maksymalnie budynek dwukondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe przy dachu wielospadowym);

5. szerokość elewacji frontowej nowej zabudowy: od 9,0 m do 13,0 m;

6. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu –                           od 2,5 m do 9,0 m;

7. geometria dachu projektowanego budynku:

-kąt nachylenia połaci dachowych- od 0o do 10o– dach płaski, od 11o do 40o– dach wielospadowy;

-układ połaci dachowych – dach płaski i/lub dach wielospadowy;

-kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – równoległy i/lub prostopadły, dla dachu płaskiego – nie ustala się;

- wysokość – od 5,0 m do 9,0 m.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ujęte  w wydanych opiniach w sprawie warunków podłączenia od gestorów dotyczą:

- zaopatrzenia w wodę

- odprowadzania ścieków

- odprowadzania wód opadowych

- zaopatrzenia w energię elektryczną

- zasilenia w energię cieplną

- gospodarki  odpadami

- obsługi komunikacyjnej istniejącym zjazdem publicznym z drogi gminnej ul. Polnej.

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza nieruchomości obniżona o 22,92 % w stosunku do pierwszego przetargu

185 000,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki.

Wadium

18 500,00 zł

 

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o., Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o., Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 05.10.2022 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty  na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 05.10.2022 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie  3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

 

Mapka ul. Polna 9

Załączniki

Powiadom znajomego