W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Świerkowa nr 2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Świerkowa nr 2
Przetarg na Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - ul. Świerkowa nr 2
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 9.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej

 

Adres nieruchomości

ul. Świerkowa nr 2

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00021305/0

Obręb

Numer działki

Obręb 16

240/6

Pow. m2

1786 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stan zagospodarowania niski, nieogrodzona, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Grunt porośnięty jest trawą oraz rosnącymi w południowej granicy działki pojedynczymi drzewami liściastymi w różnym wieku (głównie dąb i klon).

Nieruchomość posiada kształt prostokąta o uśrednionych wymiarach 44,00 m (front działki od ulicy Miłorzębowej) na 40,60 m (front działki od ulicy Świerkowej).

Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z ulicy Miłorzębowej będącej wydzieloną geodezyjnie drogą` miejską, aktualnie o nawierzchni gruntowej utwardzonej kamieniem tłuczniem i pełniącą funkcję ulicy wewnątrzosiedlowej, przeznaczonej do bezpośredniej obsługi mającej powstać na terenie tego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Grunt posiada bezpośredni dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej dostępnych na tym terenie, tj. dostęp do energii elektrycznej i dostęp do miejskiej sieci wodociągowej. Dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej możliwy od ulicy Świerkowej po przedłużeniu kolektora tej sieci od strony południowej o około 80 mb – po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia się do tego urządzenia (przebieg urządzeń infrastruktury technicznej na załączonej mapie).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zduńskiej Woli w rejonie ulicy Łaskiej na odcinku od ulicy Klasztornej do ulicy Świerkowej, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/553/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. i posiada następujące przeznaczenie:

MN-UR – tereny zabudowy mieszkaniowej i rzemieślniczej.

Zgodnie z powyższym dla terenu przyjęto jego funkcję zapisaną w wyżej wymienionym planie miejscowym, tj. jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową                                       i rzemieślniczą.

Treść i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronie  https://bip.zdunskawola.pl/artykul/497/9950/mpzp-13

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza

nieruchomości

530 000,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki

Wadium

53 000,00 zł

 

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o., Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 22.03.2023 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty  na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 22.03.2023 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie  3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz   w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

 

Mapka - ul. Świerkowa 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego