W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Jodłowa nr 30

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Jodłowa nr 30
Przetarg na Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - ul. Jodłowa nr 30
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

PREZYDENT MIASTA
Zduńska  Wola

zawiadamia, że w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej

 

Adres nieruchomości

ul. Jodłowa nr 30

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00031848/1

Obręb

Numer działki

Obręb 22

131/1

Pow. m2

1600 m2

Opis nieruchomości

Działka w kształcie zbliżonym do trapezu.

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Teren porośnięty dziko rosnącą trawą oraz samosiewami drzew liściastych i iglastych.

Dojazd do nieruchomości odbywa się pośrednio poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 131/5, z ulicy Jodłowej (drogi powiatowej, oświetlonej, o nawierzchni asfaltowej).

Grunt posiada pośredni (poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej, oznaczonej  nr ewidencyjnym 131/5), dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej dostępnych na tym terenie, tj. dostęp do energii elektrycznej, dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia się do tych urządzeń od strony ul. Jodłowej).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w rejonie ulic: Jodłowej, Borowej  i Świerkowej zatwierdzony uchwałą nr XXVIII/288/04 Rady Miasta z dnia  25 listopada 2004 r. Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 7MN i posiada następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy jako funkcja podstawowa oraz usługi nieuciążliwe, związane z obsługą funkcji dominującej.

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza

nieruchomości

230 000,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki

Wadium

23 000,00 zł

 

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o., Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 22.03.2023 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty  na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 22.03.2023 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie  3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

 

mapka-ul-jodlowa-30

Załączniki

Powiadom znajomego