W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Najem lokalu na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym lub lokalu socjalnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.);
 • Uchwała nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 174);

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Lokalowej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 415 i 422
Telefon kontaktowy: 43 825-02-14 lub 43 825-02-78

e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl lub k.rzeznik@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. W przypadku tworzenia listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym lub listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali socjalnych na następny rok członkowie wspólnoty samorządowej Miasta Zduńska Wola o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych składają wniosek na wzorze określonym przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

 2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego (wypełnioną czytelnie i podpisaną przez wnioskodawcę) - do pobrania w  Biurze Obsługi Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub poniżej.
 3. Załączniki:

  • zaświadczenia o dochodach osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku;

  • dokumenty potwierdzające sytuację przedstawioną w uzasadnieniu wniosku.

IV. Opłata:

Bez opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

Wniosek zostanie przekazany Społecznej Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania na przełomie października i listopada danego roku. Informacja o sposobie zaopiniowania wniosku udzielona zostanie na piśmie po zakończeniu procedury związanej z tworzeniem projektu listy.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Dochodem, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, są:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe, stypendia  o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej i inne” 

  Do dochodu nie wlicza się świadczeń, np. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, zasiłków celowych  i okresowych z pomocy społecznej, zasiłku stałego, a także świadczeń rodzinnych  i przysługujących do nich dodatków.
 2. W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę.

 3. Informacja o przystąpieniu do tworzenia listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym lub listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali socjalnych podawana jest corocznie w miesiącu sierpniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 4. Dochodem uprawniającym do ubiegania się o najem lokalu socjalnego jest osiąganie średniego miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku w wysokości niższej od 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i niższej od 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

 5. Dochodem uprawniającym do ubiegania się o najem lokalu na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym jest osiąganie średniego miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku w wysokości od 80% do 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i od 100% do 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Na koniec miesiąca sierpnia lub we wrześniu uzyskać informację w zakresie tworzenia lub nie tworzenia listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym lub listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali socjalnych na rok następny. Zgłosić się w miesiącu wrześniu celem pobrania i złożenia wniosku wraz z załącznikami.

VIII. Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od dnia podania projektów list do publicznej wiadomości, wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba, może złożyć odwołanie od projektów list.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane