W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Słownik skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

Wykaz skrótów nazw komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zduńska Wola

PM

Prezydent Miasta

ZPM

Zastępca Prezydenta Miasta

SM

Sekretarz Miasta

SKM

Skarbnik Miasta

AK

Biuro Audytu i Kontroli

BHP

Stanowisko ds. BHP

BZK

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

D

Biuro Dochodów

EDO

Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych

ESiSS

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

ESiSS.ZPS

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych; Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

FB

Biuro Finansowo-Budżetowe

GL

Biuro Gospodarki Lokalowej

GN

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

GP

Biuro Gospodarki Przestrzennej

GP.MPU

Biuro Gospodarki Przestrzennej; Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna

IM

Biuro Inwestycji Miejskich

IOD

Inspektor Ochrony Danych

IT

Biuro Infrastruktury Technicznej

NW

Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

OA

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

OA.I

Biuro Organizacyjno-Administracyjne; Dział Informatyki

OA.K

Biuro Organizacyjno-Administracyjne; Kancelaria

OIN

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

RM

Biuro Rady Miasta

RP

Zespół Radców Prawnych

SRM

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta

SRM.FZWP

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta; Dział Funduszy Zewnętrznych i Wspierania Przedsiębiorczości

SRM.PKKS

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta; Dział Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej

STM

Straż Miejska

USC

Urząd Stanu Cywilnego

ZEOŚ

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

ZEOŚ.GOK

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska; Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ZK

Biuro Zarządzania Kadrami

ZP

Biuro Zamówień Publicznych

Wykaz pozostałych skrótów

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

CEiDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Dz.U.

Dziennik Ustaw

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

JST

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Kpa

Kodeks postępowania administracyjnego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KW

Księga Wieczysta

ŁUW

Łódzki Urząd Wojewódzki

MBP

Miejska Biblioteka Publiczna

MDK

Miejski Dom Kultury

MHM

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

MOPS COS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.

MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

MSC

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIK

Najwyższa Izba Kontroli

OKW

Obwodowa Komisja Wyborcza

OPP

Organizacja Pożytku Publicznego

p.o.

pełniący obowiązki

PE

Parlament Europejski

PG

Publiczne Gimnazjum

PIP

Państwowa Inspekcja Pracy

PKW

Państwowa Komisja Wyborcza

poz.

pozycja

PP

Publiczne Przedszkole

PZP

Prawo Zamówień Publicznych

RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

SP

Szkoła Podstawowa

SPZPOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

SUiKZP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

TBS "Złotnicki"

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o.

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

UE

Unia Europejska

UM

Urząd Miasta

ust.

ustęp

wz.

w zastępstwie

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

z up.

z upoważnienia

z-ca

zastępca

Powiadom znajomego