W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka


      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Aktualności

LXXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 12 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXVII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 8.00 , w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt MPZP 58

Wyłożenie do publicznego wglądu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Łaskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2023 z dnia 7.12.2023 r., znak: GP.6733.9.2023.SK, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PEHD, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, w ulicy Kaczej, w ramach działki o nr ewid. gruntów 157/1 i części działek o nr ewid. gruntów 27, 155/16, 158/1 (obr. 11) oraz w miejscowości Czechy gmina Zduńska Wola, w ramach działek o nr ewid. gruntów 1273/8 i 1272/2 (obr. 4 - Czechy).

Obwieszczenie o wydanej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2023 z dnia 1.12.2023 r., znak: GP.6733.8.2023.BK, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Państwowej Straży Pożarnej i budowie łącznika miedzy dwoma budynkami Państwowej Straży Pożarnej na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Długiej 4, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 137/1, 137/2 i 137/3 (obr. 9).

Obwieszczenie Starosty Zduńskowolskiego dotyczącego zawiadomienia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli na działkach: obręb 10, Zduńska Wola, dz. 25/8, 25/10, 25/17, 25/18, 25/7, 25/12, 27/10, 27/19, 27/20

Wybory uzupełniające ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Sieradzu do orzekania w pozostałych sprawach, na kadencję 2024-2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155) do dnia 29 grudnia 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników .

Ogłoszenie

W dniach 15 i 16 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola zostały złożone trzy petycje przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870), zarządza się łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 2 tygodnie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.11.2023 r., znak: GP.6733.7.2023.KB, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „ZDU3311A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Piwnej 11A, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 11/2 (obr. 14).

Konkurs ofert

na realizację w 2024 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie zdrowia publicznego pn. „Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie reintegracji społecznej, utrzymywania abstynencji, pomocy rehabilitacyjnej oraz organizowania zajęć interwencyjno-wspierających w 2024 r.”

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Konkurs ofert

na realizację w 2024 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

ZEOŚ.6220.1.4.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli" w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa.

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2023”.

ZEOŚ.6220.1.3.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Jana Pawła II"

ZEOŚ.6220.1.2.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Jana Długosza i ul. Krańcowej w Zduńskiej Woli” droga gminna nr 119266E (ul. Krańcowa), droga gminna nr 119297E (ul. Jana Długosza).

Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."