W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Młodzieżowa Rada Miasta

Kadencje


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Art. 5b [Utworzenie młodzieżowej rady gminy]

 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.
 2. Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1) wójta;
  2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności:
  a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1327, 1265 i 1812), działających na terenie danej gminy,
  b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany przez radę gminy w  terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia.
 4. W przypadku odrzucenia wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, kolejny wniosek może być złożony przez ten sam podmiot nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku.
 5. Młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
 6. Młodzieżowa rada gminy może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie  inicjatywy uchwałodawczej określa statut gminy lub odrębna uchwała rady gminy.
 7. W sprawach dotyczących gminy młodzieżowa rada gminy może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż 
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.
 8. Do zadań młodzieżowej rady gminy należy w szczególności:
  1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
  2) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
  3) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
  4) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy.
 9. Młodzieżowa rada gminy może współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej.
 10. Rada gminy, tworząc młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający w szczególności zasady działania młodzieżowej rady gminy, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady gminy. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą przedstawiać opinie w zakresie projektu statutu.
 11. Członkowi młodzieżowej rady gminy biorącemu udział w posiedzeniach młodzieżowej rady gminy lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on młodzieżową radę gminy, a w przypadku niepełnoletniego członka młodzieżowej rady gminy - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu młodzieżowej rady gminy lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on młodzieżową radę gminy, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli młodzieżowej rady gminy na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują oni młodzieżową radę gminy, reguluje statut młodzieżowej rady gminy.
 12. Młodzieżowa rada gminy może posiadać opiekuna.
 13. Statut młodzieżowej rady gminy może określać szczegółowe wymagania, które musi spełniać opiekun, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania.
 14. Wyboru opiekuna młodzieżowej rady gminy dokonuje rada gminy spośród kandydatów wskazanych przez młodzieżową radę gminy.
 15. Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy zapewnia urząd gminy. Koszty obsługi młodzieżowej rady gminy pokrywa urząd gminy.

Statut

 • UCHWAŁA NR LXXI/1025/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu
 • UCHWAŁA NR XXV/448/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu

 • UCHWAŁA NR LXI/698/18 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu
 • UCHWAŁA NR XLI/398/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu

 • UCHWAŁA NR XXIX/224/16 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu

 • Młodzieżowa Rada Miasta Zduńska Wola została powołana uchwałą XI/116/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu.

 

Powiadom znajomego