Zduńska Wola, dn. 15 czerwca 2022 r.

[start]Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję LII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).[koniec]


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021 i przeprowadzenie nad nim debaty,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania za rok 2021 (druk nr 87/22 z dnia 07.06.2022 r.).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 r. i podjęcie uchwały absolutoryjnej z tego tytułu:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 r.,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2021 (druk nr 94/22 z dnia 14.06.2022 r.),
  3. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2021 r.,
  4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2021 (druk nr 95/22 z dnia 14.06.2022 r.),
  5. informacja o stanie mienia,
  6. stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2021 (druk nr 96/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 97/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 98/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 99/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 100/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 101/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 102/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału do nieruchomości niezabudowanej (druk nr 92/22 z dnia 13.06.2022 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 93/22 z dnia 13.06.2022 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 88/22 z dnia 08.06.2022 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach lub ćwiczeniach dla członków ochotniczej straży pożarnej (druk nr 89/22 z dnia 10.06.2022 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 103/22 z dnia 15.06.2022 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zduńska Wola na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 90/22 z dnia 10.06.2022 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 91/22 z dnia 10.06.2022 r.).
 21. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2021.
 22. Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 24. Sprawy różne.
 25. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 26. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Jakub TrenknerZałączniki:

Porządek LII sesji Rady Miasta.pdf
Protokół z sesji L.pdf
Protokół z sesji LI.pdf
Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021.pdf
Druk nr 87-22.pdf
Uzasadnienie do druku 87-22.pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 rok.pdf
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 rok.pdf
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 rok (skan).pdf
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MBP za 2021 rok (skan).pdf
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MDK za 2021 rok (skan).pdf
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MHM za 2021 rok (skan).pdf
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2021 rok (skan).pdf
Uchwała RIO V-87-22.pdf
Druk nr 94-22.pdf
Uzasadnienie do druku 94-22.pdf
Sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola (skan).pdf
Druk nr 95-22.pdf
Uzasadnienie do druku 95-22.pdf
Informacja o stanie mienia.pdf
Protokół z przebiegu kontroli - budżet - 2021 rok.pdf
Wniosek Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2021 rok.pdf
Uchwała RIO V-114-22.pdf
Druk nr 96-22.pdf
Uzasadnienie do druku 96-22.pdf
Druk nr 88-22.pdf
Uzasadnienie do druku 88-22.pdf
Druk nr 89-22.pdf
Uzasadnienie do druku 89-22.pdf
Druk nr 90-22.pdf
Uzasadnienie do druku 90-22.pdf
Druk nr 91-22.pdf
Uzasadnienie do druku 91-22.pdf
Druk nr 92-22.pdf
Uzasadnienie do druku 92-22.pdf
Druk nr 93-22.pdf
Uzasadnienie do druku 93-22.pdf
Druk nr 97-22.pdf
Uzasadnienie do druku 97-22.pdf
Druk nr 98-22.pdf
Uzasadnienie do druku 98-22.pdf
Druk nr 99-22.pdf
Uzasadnienie do druku 99-22.pdf
Druk nr 100-22.pdf
Uzasadnienie do druku 100-22.pdf
Druk nr 101-22.pdf
Uzasadnienie do druku 101-22.pdf
Druk nr 102-22.pdf
Uzasadnienie do druku 102-22.pdf
Druk nr 103-22 (skan).pdf
Informacja z realizacji art. 36.pdf
Sprawozdanie z gospodarowania mieniem komunalnym w 2021 roku.pdf