Zduńska Wola, dnia 30 kwietnia 2020 r.

[start]Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.[koniec]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 54/20 z dnia 28.04.2020 r.).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 56/20 z dnia 28.04.2020 r.).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 62/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 63/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 64/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 65/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 66/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 67/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 68/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 69/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 70/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 55/20 z dnia 24.04.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału do nieruchomości niezabudowanej (druk nr 51/20 z dnia 24.04.2020 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (druk nr 60/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości (druk nr  71/20  z dnia 30.04.2020 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej (druk nr 52/20 z dnia 24.04.2020 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli (druk nr 59/20 z dnia 29.04.2020 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 61/20 z dnia 30.04.2020 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (druk nr 57/20 z dnia 27.04.2020 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Domowi Kultury w Zduńskiej Woli realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym (druk nr 58/20 z dnia 27.04.2020 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (druk nr 53/20 z dnia 24.04.2020 r.).
 25. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2019 r. w tym Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 za 2019 r.
 26. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Miasta Zduńska Wola.
 27. Informacja z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2010-2020.
 28. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.” za 2019 rok.
 29. Sprawozdanie z realizacji Programu dla seniorów „Koperta życia” za 2019 r.
 30. Sprawy różne.
 31. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady 
Jakub TrenknerZałączniki:

Klauzula informacyjna.pdf
Druk nr 51-20.pdf
Druk nr 52-20.pdf
Druk nr 53-20.pdf
Druk nr 53-20 - uchwała nr X-200-19.pdf
Druk nr 54-20.pdf
Druk nr 55-20.pdf
Druk nr 56-20.pdf
Druk nr 57-20.pdf
Druk nr 57-20 - uchwała XX-357-20.pdf
Druk nr 58-20.pdf
Druk nr 59-20.pdf
Druk nr 60-20.pdf
Druk nr 61-20.pdf
Druk nr 62-20.pdf
Druk nr 63-20.pdf
Druk nr 64-20.pdf
Druk nr 65-20.pdf
Druk nr 66-20.pdf
Druk nr 67-20.pdf
Druk nr 68-20.pdf
Druk nr 69-20.pdf
Druk nr 70-20.pdf
Druk nr 71-20.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Miasta Zduńska Wola.pdf
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej COS za 2019 r. w tym sprawozdanie roczne.pdf
Sprawozdanie z realizacji Programu dla seniorów Koperta życia za 2019 r..pdf
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. - za 2019 rok.pdf
Informacja z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2010-2020.pdf