W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy budowa
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Przestrzennej

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Przestrzennej
Budynek nr 2, II piętro
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 217 lub 219 albo 43 825-02-17, 43 825-02-19
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 3. 2 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych także 1:2000) przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (mapy dostępne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10a)
 4. 1 egz. kserokopii ww. mapy z przedstawionym planowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia obiektów budowlanych (np. naniesienie nowych obiektów, zabudowa do rozbiórki, inne elementy zabudowy)
 5. Opinie, decyzje, warunki techniczne, umowy od właściwych gestorów sieci zewnętrznych i zarządców dróg (w zależności od konkretnego przypadku)
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 7. Inne, np.: w przypadku spółki do wniosku należy dołączyć aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorstw potwierdzony za zgodność z oryginałem

IV. Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 598 zł wpłacona na konto Miasta Zduńska Wola.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego

V. Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

VI. Dodatkowe informacje:

 • Wniosek dotyczy inwestycji celu publicznego określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ wezwie wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Należy złożyć mapy do formatu A4, z uwzględnieniem możliwości wpięcia do akt.
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć kompletny wniosek sporządzony zgodnie z objaśnieniami opisanymi powyżej wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane